درباره نشریه
ISSN:
2322-1461
eISSN:
2588-3143
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر علی ایزدی دربندی
سردبیر:
دکتر کوروش وحدتی
مدیر اجرایی:
آیدا شمالی
مدیر اجرایی:
دکتر ساسان علی نیایی فرد
کارشناس:
الهه جوادی آسایش
تلفن:
021-36041089
سایت اختصاصی:
ijhst.ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1402/03/24
مدیر مسئول
دکتر علی ایزدی دربندی
دانشیار پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: ژنتیک مولکولی و مهندسی ژنتیک
Ali Izadi Darbandi
Associate Professor Aboureihan campus
University of Tehran
Specialist: Molecular Genetics and Genetic Engineering
سردبیر
دکتر کوروش وحدتی
استاد علوم باغبانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم باغبانی، بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه، کشت بافت، گردو
Kourosh Vahdati
Professor, Department of Horticulture
University of Tehran
Specialist: Horticultural Sciences, Biotechnology and breeding of fruit trees, tissue culture, walnut
اعضای تحریریه
Geert Jan De Klerk
Wageningen University, The Netherlands
Specialist: Plant Tissue Culture
Pedro Martinez Gomez
Department of Plant Breeding, CEBAS-CSIC, Spain
Specialist: Fruit Genetics and Breeding
دکتر کاظم ارزانی
استاد تمام گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه (پومولوژی)، درختان میوه (پومولوژی) ، علوم باغبانی
Kazem Arzani
Full Professor, Department of Horticultural Science, College of Agriculture
Tarbiat Modares University
Specialist: Gardening, Horticultural Scieences
Umezuruike Linus Opara
Faculty of AgriSciences, Stellenbosch University, South Africa
Specialist: Postharvest Technology
Anoop Kumar Srivastava
Soil Science, ICAR-Central Citrus Research Institute, India
Specialist: Plant Nutrition
Byoung Ryong Jeong

Specialist: Floriculture, Transplants, Hydroponics
دکتر علیرضا طلایی
استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: میوه کاری
Alireza Talaee
Professor college of Agriculture and natural resources
University of Tehran
Specialist: Pomology
دکتر کوروش وحدتی
استاد علوم باغبانی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم باغبانی، بیوتکنولوژی و اصلاح درختان میوه، کشت بافت، گردو
Kourosh Vahdati
Professor, Department of Horticulture
University of Tehran
Specialist: Horticultural Sciences, Biotechnology and breeding of fruit trees, tissue culture, walnut
دکتر یونس مستوفی
پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی پس از برداشت
Younes Mostofi
Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Postharvest Physiology
دکتر محسن کافی
استاد دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: گیاهان زینتی و فضای سبز
Mohsen Kafi
Professor college of Agriculture and natural resources
University of Tehran
Specialist: Landscape, Ornamental physiology
دکتر محمود لطفی
دانشیار پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
Mahmoud Lotfi
Associate Professor, Aburaihan Campus
University of Tehran
Specialist: Vegetable Breeding
دکتر ساسان علی نیایی فرد
استادیار دانشکده ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاه باغبانی
Sasan Aliniaeefard
Assistant Professor College of Aburaihan
University of Tehran
Specialist: Physiology and Biotechnology of Horticultural Plant
دکتر رضا فتوحی قزوینی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: باغبانی
Reza Fotouhi Ghazvini
Professor Faculty of Agriculture
University of Guilan
Specialist: Gardening, Pomologist
دکتر مرتضی خوشخوی
استاد تمام بخش علوم باغبانی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: کشت بافت گیاهان زینتی و دارویی
Morteza Khosh Khui
Full Professor, Department of Horticultural Science
University of Shirazu
Specialist: Tissue culture of ornamental and medicinal plants
دکتر حسن صالحی
دانشیار موسسه تحقیقات شیلات
رشته تخصصی: اقتصاد شیلاتی
Hasan Salehi
Assoc. Prof., Iranian Fisheries Research Organization
Specialist: Fisheries economics
دکتر مجید عزیزی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مدیریت و اقتصاد صنایع چوب و کاغذ
Majid Azizi
Professor Faculty of Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Management and economy of wood and paper industries
دکتر اسماعیل فلاحی
استاد
رشته تخصصی: فیزیولوژی پیش و پس از برداشت، تنظیم کنندگان رشد، فیزیولوژی جذب آب، مواد معدنی، پایه ها، فتوسنتز، پرورش انگور
Esmaeil Fallahi
Professor
Specialist: Parma Research and Extension Center, College of Agriculture, University of Idaho, Idaho, USA
دکتر احمد صرافی

Ahmad Sarrafi
Plants Breeder and Biotechnologist Tolouse University, France
Damiano Avanzato
Commission Plant Genetic Resources, International Society for Horticultural Science, Roma, Italy
Specialist: Plant Genetic Resources
Bekir Erol Ak
University of Harran, Faculty of Agriculture, 63200 Sanliurfa, Turkey
Alberto A. Iglesias
Universiad Nacional del Litoral, Argentina
دکتر شاهرخ خانی زاده
استاد
Shahrokh Khanizadeh
Professor
Specialist: Plant Breeding and Genetic
دکتر محمد پسرکلی
استاد
رشته تخصصی: اثر تنش های محیطی بر فیزیولوژی گیاهان، فیزیولوژی
Mohammad Pessarakli
Professor
Specialist: Physiology
Acram Taji
Queensland University of Technology, Brisbane, QLD, Australia
Specialist: Flower Tissue Culturist and Biotechnologist
Tao Li

Specialist: Greenhouse Horticulture
مدیر اجرایی
آیدا شمالی
پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
Aida Shomali
College of Aburaiha
University of Tehran
دکتر ساسان علی نیایی فرد
استادیار دانشکده ابوریحان
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فیزیولوژی و بیوتکنولوژی گیاه باغبانی
Sasan Aliniaeefard
Assistant Professor College of Aburaihan
University of Tehran
Specialist: Physiology and Biotechnology of Horticultural Plant
کارشناس
الهه جوادی آسایش
پردیس ابوریحان
دانشگاه تهران
Elahe Javadi Asayesh
elahejavadi[at]ut.ac.ir
University of Tehran
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۳۲۶