درباره نشریه
ISSN:
2423-7507
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
مدیر مسئول:
دکتر علیرضا داداشی
سردبیر:
دکتر ولی الله صبا
دستیار سردبیر:
محمد براتی
مدیر اجرایی:
امین بنایی
ویراستار فارسی:
پریسا حاجی محمدابراهیم
ویراستار فارسی:
محمد براتی
ویراستار فارسی:
امین بنایی
تلفن:
021-43822449
سایت اختصاصی:
jps.ajaums.ac.ir
نشانی:
تهران، خیابان فاطمی، خیابان اعتمادزاده، جنب بیمارستان 501 ارتش، دانشگاه علوم پزشکی آجا، دانشکده پیراپزشکی، معاونت پژوهشی، دفتر مجله، ، کدپستی: 1411718541
صندوق پستی:
611-14185
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/27
مدیر مسئول
دکتر علیرضا داداشی
استادیار گروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی و گرمسیری
Alireza Dadashi
Assistant Professor
AJA University Of Medical Sciences
سردبیر
دکتر ولی الله صبا
دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: پرتوپزشکی
Valiallah Saba
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
دستیار سردبیر
محمد براتی

Mohammad Barati

اعضای تحریریه
دکتر رضا پایدار
استادیار گروه علوم پرتویی، دانشکده پیراپزشکی،
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Reza Paydar
Assistant Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics
دکتر مجید پیرستانی
استادیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: انگل شناسی پزشکی
Majid Pirestani
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
دکتر محسن بخشنده
گروه رادیولوژی دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Mohsen Bakhshandeh

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر شاهرخ ایروانی
استاد دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: گوارش و کبد، بیماریهای داخلی
Shahrokh Iravani
Professor
AJA University Of Medical Sciences
محمد براتی

Mohammad Barati

دکتر علیرضا داداشی
استادیار گروه بیماریهای عفونی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی و گرمسیری
Alireza Dadashi
Assistant Professor
AJA University Of Medical Sciences
دکتر ساناز زرگر
استادیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
Sanaz Zargar
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
محمد سلیمانی
محمد سلیمانی
دانشیار گروه میکروبیولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: میکروب شناسی پزشکی
Mohammad Soleimani
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
دکتر ولی الله صبا
دانشیار گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: پرتوپزشکی
Valiallah Saba
Associate Professor
AJA University Of Medical Sciences
دکتر عبدالرضا صلاحی مقدم
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان
رشته تخصصی: انگل شناسی
Abdolreza Salahi Moghaddam
Associate Professor
Hormozgan University Of Medical Sciences
Specialist: Parasitology
دکتر حسین عربی علی بیک

دانشگاه علوم پزشکی تهران
Hosein Arab Ali Beyk

Tehran University of Medical Sciences
دکتر صفر فرج نیا
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی
Safar Farajnia
Associate Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Biotechnology
دکتر ستار گرگانی فیروزجایی
استادیار گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: بیوشیمی پزشکی
Sattar Gorgani Firuzjaee
Assistant Professor
AJA University Of Medical Sciences
دکتر محمدحسین لشگری
دکتر محمدحسین لشگری

دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
دکتر رضا مشکانی
دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیوشیمی بالینی
Reza Mesh Kani
Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Clinical Biochemistry
دکتر علی نوروزی

ویراستار فارسی
پریسا حاجی محمدابراهیم
پریسا حاجی محمدابراهیم
دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Parisa Haji-Mohammad Ebrahim

AJA University Of Medical Sciences
محمد براتی

Mohammad Barati

امین بنایی
امین بنایی
گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Amin Banaei

AJA University Of Medical Sciences
مدیر اجرایی
امین بنایی
امین بنایی
گروه رادیولوژی، دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی
Amin Banaei

AJA University Of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۳۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۳