درباره نشریه
ISSN:
2476-406X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه قم
مدیر مسئول:
علی محمد رجبی
سردبیر:
سیدروح الله حسینی واعظ
سردبیر:
امیرالدین صدرنژاد
مدیر اجرایی:
سیدروح الله حسینی واعظ
سایت اختصاصی:
cer.qom.ac.ir
نشانی:
قم، دانشگاه قم، دانشکده فنی و مهندسی، دفتر نشریه علمی پژوهش های عمران و محیط زیست
تاریخ به‌روزآوری: 1397/09/05
مدیر مسئول
علی محمد رجبی
استادیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
Ali Mohammad Rajabi
Assistant Professor, Engineering Geology Department,, University of Tehran
سردبیر
سیدروح الله حسینی واعظ
سیدروح الله حسینی واعظ
دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه
Seyed Rohollah Hoseini Vaez
Associate Professor, Department of Civil Engineering,, University of Qom
امیرالدین صدرنژاد
امیرالدین صدرنژاد
هیات تحریریه
مرتضی اسکندری قادی
هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
Morteza Eskandari Ghadi
Faculty Member, Department of Civil Engineering, University of Tehran
سیدمحمدعلی بنی هاشمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سازه های هیدرولیکی
Sayyed Mohammad Ali Bani Hashemi
Associate Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tehran
Specialist: hydraulic structures
احسان جباری
دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Ehsan Jabbari
Associate Professor, Department of Civil Engineering, University of Qom
Specialist: Civil Engineering
سیدروح الله حسینی واعظ
سیدروح الله حسینی واعظ
دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه
Seyed Rohollah Hoseini Vaez
Associate Professor, Department of Civil Engineering,, University of Qom
ماشاالله خامه چیان
استاد گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Mashalah Khamechian
Professor, Department of Geology, Tarbiat Modares University
Specialist: Geological engineering
مهدی خداپرست
دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، ژئوتکنیک
Mehdi Khoda Parast
Associate Professor, Department of Civil Engineering, University of Qom
احسان دهقانی
استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه
Ehsan Dehghani
Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Qom
طاهر رجایی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: کیفیت آب، مهندسی عمران، شبکه های عصبی مصنوعی، فن آوری های تصفیه آب
Taher Rajaee
University of Qom
Specialist: Water Quality, Civil Engineering, Artificial Neural Networks, Water Purification Technologies
علی محمد رجبی
استادیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
Ali Mohammad Rajabi
Assistant Professor, Engineering Geology Department,, University of Tehran
امیرالدین صدرنژاد
امیرالدین صدرنژاد
محمدرضا عدل پرور
دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه
Mohammad Reza Adl Parvar
Associate Professor, Department of Civil Engineering, University of Qom
علی قنبری
استاد دانشکده مهندسی دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مکانیک خاک و ژئوتکنیک
Ali Ghanbari
Professor, Faculty of Engineering, Kharazmi University
Specialist: Mechanic & Geotechnic
وحید نورانی
استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: هیدروژئومورفولوژی
Vahid Noorani
Professor, Faculty of Civil Engineering, University of Tabriz
Specialist: Geomorphology
ویراستارفارسی
طاهره عارف زاده
دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Tahere Arefzade
University of Qom
مدیر اجرایی
سیدروح الله حسینی واعظ
سیدروح الله حسینی واعظ
دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه
Seyed Rohollah Hoseini Vaez
Associate Professor, Department of Civil Engineering,, University of Qom
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۷
تعداد عناوین درج شده:
۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۴۲