درباره نشریه
ISSN:
2476-406X
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه قم
مدیر مسئول:
علی محمد رجبی
سردبیر:
سید روح الله حسینی واعظ
مدیر اجرایی:
سید روح الله حسینی واعظ
سایت اختصاصی:
cer.qom.ac.ir
نشانی:
قم، دانشگاه قم، دانشکده فنی و مهندسی، دفتر نشریه علمی پژوهش های عمران و محیط زیست
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/05
مدیر مسئول
علی محمد رجبی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
Ali Mohammad Rajabi
Assistant Professor Engineering Geology Department,
University of Tehran
سردبیر
سید روح الله حسینی واعظ
دانشیار گروه مهندسی عمران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه
Seyed Rohollah Hoseini Vaez
Associate Professor Department of Civil Engineering,
University of Qom
اعضای تحریریه
دکتر مرتضی اسکندری قادی
هیات علمی دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
Morteza Eskandari Ghadi
Faculty Member Department of Civil Engineering
University of Tehran
دکتر سید محمدعلی بنی هاشمی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: سازه های هیدرولیکی
Sayyed Mohammad Ali Bani Hashemi
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
Specialist: hydraulic structures
دکتر احسان جباری

Ehsan Jabbari

Specialist: Civil Engineeing
سید روح الله حسینی واعظ
دانشیار گروه مهندسی عمران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه
Seyed Rohollah Hoseini Vaez
Associate Professor Department of Civil Engineering,
University of Qom
دکتر ماشاالله خامه چیان
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Mashalah Khamechian
Professor Department of Geology
Tarbiat Modares University
Specialist: Geological engineering
دکتر مهدی خداپرست
دانشیار گروه مهندسی عمران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، ژئوتکنیک
Mehdi Khoda Parast
Associate Professor Department of Civil Engineering
University of Qom
احسان دهقانی
استادیار گروه مهندسی عمران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه
Ehsan Dehghani
Assistant Professor Department of Civil Engineering
University of Qom
دکتر طاهر رجایی

دانشگاه قم
رشته تخصصی: کیفیت آب، مهندسی عمران، شبکه های عصبی مصنوعی، فن آوری های تصفیه آب
Taher Rajaee

University of Qom
Specialist: Water Quality, Civil Engineering, Artificial Neural Networks, Water Purification Technologies
علی محمد رجبی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
Ali Mohammad Rajabi
Assistant Professor Engineering Geology Department,
University of Tehran
امیرالدین صدرنژاد
امیرالدین صدرنژاد

دکتر محمدرضا عدل پرور
دانشیار گروه مهندسی عمران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه
Mohammad Reza Adl Parvar
Associate Professor Department of Civil Engineering
University of Qom
دکتر علی قنبری
استاد دانشکده مهندسی
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: مکانیک خاک و ژئوتکنیک
Ali Ghanbari
Professor Faculty of Engineering
Kharazmi University
Specialist: Mechanic & Geotechnic
دکتر وحید نورانی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: هیدروژئومورفولوژی
Vahid Noorani
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology
ویراستارفارسی
طاهره عارف زاده

دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Tahere Arefzade

University of Qom
مدیر اجرایی
سید روح الله حسینی واعظ
دانشیار گروه مهندسی عمران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه
Seyed Rohollah Hoseini Vaez
Associate Professor Department of Civil Engineering,
University of Qom
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۶۶
تعداد مطالب دارای متن
۶۶