درباره نشریه
ISSN:
2476-406X
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه قم
مدیر مسئول:
علی محمد رجبی
سردبیر:
دکتر علی قنبری
ویراستار فارسی:
طاهره عارف زاده
سایت اختصاصی:
cer.qom.ac.ir
نشانی:
قم، دانشگاه قم، دانشکده فنی و مهندسی، دفتر نشریه علمی پژوهش های عمران و محیط زیست
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/24
مدیر مسئول
علی محمد رجبی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
Ali Mohammad Rajabi
Assistant Professor Engineering Geology Department,
University of Tehran
سردبیر
دکتر علی قنبری

اعضای تحریریه
Janusz Wasowski

Hakim S Abdelgader

دکتر مرتضی اسکندری قادی
هیات علمی دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
Morteza Eskandari Ghadi
Faculty Member Department of Civil Engineering
University of Tehran
سید روح الله حسینی واعظ
دانشیار گروه مهندسی عمران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، سازه
Seyed Rohollah Hoseini Vaez
Associate Professor Department of Civil Engineering,
University of Qom
دکتر ماشاالله خامه چیان
استاد گروه زمین شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی
Mashalah Khamechian
Professor Department of Geology
Tarbiat Modares University
Specialist: Geological engineering
دکتر مهدی خداپرست
دانشیار گروه مهندسی عمران
دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران، ژئوتکنیک
Mehdi Khoda Parast
Associate Professor Department of Civil Engineering
University of Qom
دکتر طاهر رجایی

دانشگاه قم
رشته تخصصی: کیفیت آب، مهندسی عمران، شبکه های عصبی مصنوعی، فن آوری های تصفیه آب
Taher Rajaee

University of Qom
Specialist: Water Quality, Civil Engineering, Artificial Neural Networks, Water Purification Technologies
علی محمد رجبی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک
Ali Mohammad Rajabi
Assistant Professor Engineering Geology Department,
University of Tehran
دکتر علی قنبری

دکتر وحید نورانی
استاد دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تبریز
رشته تخصصی: هیدروژئومورفولوژی
Vahid Noorani
Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tabriz
Specialist: Geomorphology
ویراستار فارسی
طاهره عارف زاده

دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی عمران
Tahere Arefzade

University of Qom
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۴