درباره نشریه
ISSN:
2538-2675
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه قم
مدیر مسئول:
دکتر جلال رضایی نور
سردبیر:
دکتر پیمان اخوان
مدیر اجرایی:
علی سیاح
مدیرداخلی:
نرگس آقاخانی
تلفن:
025-32103360
سایت اختصاصی:
jemsc.qom.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار الغدیر، دانشگاه قم، ساختمان کتابخانه مرکزی، طبقه اول، اداره نشریات، ، کدپستی: 1489684511
تاریخ به‌روزآوری: 1398/12/21
مدیر مسئول
دکتر جلال رضایی نور
دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Jalal Rezaeenour
Associate Professor, Faculty of Technology and Engineering
University of Qom
Specialist: Business Process Management, Knowledge Management, Data Mining, Knowledge Engineering, Decision Making, Optimization
مدیر اجرایی
علی سیاح

دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Ali Sayyah

University of Qom
Specialist: Industrial Engineering
سردبیر
دکتر پیمان اخوان
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت دانش
Peyman Akhavan
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: knowledge management
اعضای تحریریه
دکتر مصطفی زندیه
استاد دانشکده مدیریت و حسابداری
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی
Mostafa Zandieh
Associate Professor Faculty of Management and Accounting
Shahid Beheshti University
Specialist: Industrial Management, Industrial Engineering
محمد مهدوی مزده
دانشیار گروه مدیریت بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع،
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Mohammad Mahdavi Mazdeh
Associate Professor Department of Productivity Management, School of Industrial Engineering
Iran University of Science and Technology
Napsiah Ismail

Specialist: Advanced Manufacturing Technology
دکتر جلال رضایی نور
دانشیار گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Jalal Rezaeenour
Associate Professor, Faculty of Technology and Engineering
University of Qom
Specialist: Business Process Management, Knowledge Management, Data Mining, Knowledge Engineering, Decision Making, Optimization
دکتر پیمان اخوان
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مدیریت دانش
Peyman Akhavan
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: knowledge management
دکتر محمد فتحیان بروجنی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع و فناوری اطلاعات
Mohammad Fathian
professor
Iran University of Science and Technology
دکتر عزیزالله معماریانی
استاد دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه خوارزمی
دانشگاه بوعلی سینا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، برنامه ریزی ریاضی و تکینک های تصمیم گیری چندمعیاره
Azizollah Memariani
Professor Kharazmi University ،Faculty of Industrial Engineering
Bu-Ali Sina University
Specialist: industrial engineering
دکتر رضا برادران کاظم زاده
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت تکنولوژی، مهندسی صنایع
Reza Baradaran Kazemzadeh
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering and Systems
Tarbiat Modares University
Specialist: technology management, Industrial Engineering
دکتر رضا حسنوی
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی صنایع - سیستم و بهره وری
Reza Hosnavi
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: Industrial Engineering - System and Productivity
دکتر علی اصغر فروغی
دانشیار گروه ریاضی دانشکده علوم پایه
دانشگاه قم
رشته تخصصی: تحقیق در عملیات
Ali Asghar Foroughi
Associate Professor
University of Qom
دکتر یعقوب فرجامی
دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی کامپیوتر
Yaghoub Farjami
دانشکده فني و مهندسي
University of Qom
Specialist: Computer Engineering
دکتر محسن قره خانی

دکتر سید بابک ابراهیمی

دکتر احمد غلامی
استاد دانشکده مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
Ahmad Gholami
Professor Faculty of Electrical Engineering
Iran University of Science and Technology
دکتر قاسم مختاری
دکتر قاسم مختاری
دانشیار
Ghasem Mokhtari
Associate Professor
دکتر علی سلماس نیا
دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی صنایع
دانشگاه قم
Ali Salmasnia
Faculty of Engineering,
University of Qom
Specialist: مهندسي صنايع
دکتر حجت حمیدی
استادیار گروه مهندسی فناوری اطلاعات
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات
Hodjat Hamidi
Assistant Professor Department of Information Technology Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Information Technology
مدیرداخلی
نرگس آقاخانی
نرگس آقاخانی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۵۴