درباره نشریه
ISSN:
2476-6658
eISSN:
2476-6534
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه قم
مدیر مسئول:
رضا کریمی
سردبیر:
دکتر یعقوب نوروزی
مدیرداخلی:
سکینه فلسفین
تلفن:
025-32103360-61
سایت اختصاصی:
stim.qom.ac.ir
نشانی:
قم، بلوار الغدیر، بعد از شهرک قدس، دانشگاه قم، دفتر نشریه علوم و فنون مدیریت اطلاعات
صندوق پستی:
1489684511
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/07
مدیر مسئول
رضا کریمی
استادیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Reza Karimi
Assistant Professor, University of Qom
Specialist: Knowledge Management
سردبیر
دکتر یعقوب نوروزی
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Yaghoob Norouzi
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Information Science and Science
هیات تحریریه
دکتر هادی شریفی مقدم
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی
Hadi Sharifi Moghadam
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Library and Information
دکتر فهیمه باب الحوائجی
دانشیار واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fahimeh Babalhavaeji
Associate Professor, science and research Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: Information Science and Science
دکتر زاهد بیگدلی
استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Zahed Bigdeli
Professor, Shahid Chamram University
Specialist: Information Science and Science
دکتر محمد حسن زاده
استاد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت دانش ، علم سنجی
Mohammad Hassanzadeh
Professor, Faculty of Education and Psychology, Tarbiat Modares University
Specialist: Knowledge and Information science, Scientometrics , Knowledge Management
دکتر احمد شعبانی
استاد دانشکده معارف اسلامی و اقتصا دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، کتابداری و اطلاع رسانی
Ahmad Shabani
Professor, School of Islamic Education and Economics,
Specialist: Information Science and Science, Librarianship and Information
دکتر حسن کیانی خوزستانی
دانشیار دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Hassan Kiyani Khouzaestani
Associate Professor, University of Alzahra
Specialist: Information Science and Science
دکتر مهدی محمدی
دانشیار مرکز تحقیقات ارتقای سلامت دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mahdi Mohammadi
Associate Professor, Health Promotion Research Center, Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Knowledge & Information Science
دکتر یعقوب نوروزی
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Yaghoob Norouzi
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Information Science and Science
دکتر جلال رضایی نور
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: مهندسی صنایع (گرایش مدیریت دانش)
Jalal Rezaee Nour
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Industrial Engineering (KM)
ویراستارفارسی
جعفر عبدالله عموقین
جعفر عبدالله عموقین
ویراستار انگلیسی
مهری ایزدی یگانه
مهری ایزدی یگانه
مدیرداخلی
سکینه فلسفین
سکینه فلسفین
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۶