درباره نشریه
ISSN:
2423-7337
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
مدیر مسئول:
دکتر احمدرضا فرسار
سردبیر:
دکتر محمدرضا سهرابی
مدیر اجرایی:
دکتر نرگس ملیح
تلفن:
021-22220980-1
دورنگار:
021-22220980-1
سایت اختصاصی:
journals.sbmu.ac.ir/sdh
نشانی:
تهران، خیابان شریعتی، مقابل حسینه ارشاد، کوچه هدیه، پلاک 9، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
صندوق پستی:
193954719
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/05
مدیر مسئول
دکتر احمدرضا فرسار
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کودکان
Ahmad Reza Far Sar
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: children
سردبیر
دکتر محمدرضا سهرابی
استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mohammad Reza Sohrabi
Professor, Community Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
اعضای تحریریه
دکتر فرین کمانگر
دانشیار
رشته تخصصی: آنالیز بهداشت عمومی
Farin Kamangar
Associate Professor
Specialist: Public Health Analysis
دکتر سید علیرضا مرندی
استاد گروه کودکان (نوزادان)
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: کودکان (نوزادان)، نوزادان
Seyyed Ali Reza Marandi
Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Children (babies), Neonatology
دکتر علی اکبر سیاری
استاد گوارش بخش کودکان
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: دکتری فوق تخصصی بالینی / گوارش کودکان
Ali Akbar Sayyari
Professor Pediatric Gastroenterology
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Ph.D. Clinical / Pediatric Gastroenterology
دکتر علی صادقی حسن آبادی
دکتر علی صادقی حسن آبادی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Ali Sadeghi Hasanabadi
Professor
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر بهروز نبیی
دکتر بهروز نبیی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Behrouz Nabaei
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر مرضیه نجومی
استاد گروه بهداشت عمومی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Marzieh Nojomi
Professor Department of Public Health
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر مهرداد عسکریان
استاد دانشکده پزشکی اجتماعی
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mehrdad Askarian
Professor School of Social Medicine
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر سهیلا دبیران
دکتر سهیلا دبیران
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Seoheila Dabiran
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر مژگان کاربخش
دانشیار
Mojgan Kar Bakhsh
Associate Professor
Specialist: Community and Preventive Medicine
دکتر زهرا محتشم امیری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گیلان
رشته تخصصی: پیشگیری و پزشکی اجتماعی
Zahra Mohtasham Amiri
Professor
Gilan University of Medical Sciences
Specialist: Preventive and Social Medicine
دکتر نوذر نخعی
استاد پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت
دانشگاه علوم پزشکی کرمان
Nouzar Nakhaee
Professor, Community Medicine, Health Services Management Research Center
Kerman University of Medical Sciences
دکتر رضا خدیوی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Reza khadivi
Associate Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social Medicine
دکتر علیرضا مروجی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی کاشان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Ali Reza Moraveji
Associate Professor
Kashan University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر نیلوفر معتمد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Niloofar Motamed
Associate Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر زیبا فرج زادگان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی، جامعه و پیشگیرانه
Ziba Faraj Zadegan
Professor
Isfahan University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine, Community and Preventive Medicine
دکتر علی پاشا میثمی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Ali Pasha Meysami
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Community and Preventive Medicine
دکتر محمدرضا سهرابی
استاد گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Mohammad Reza Sohrabi
Professor, Community Medicine
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Community Medicine
دکتر اصغر کلاهی
دکتر اصغر کلاهی

دکتر علیرضا آبادی
دکتر علیرضا آبادی

دکتر مازیار مرادی لاکه
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و پزشکی اجتماعی
Maziar Moradi Lakeh
Associate Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology & Community Medicine
دکتر احمدرضا فراسر
دکتر احمدرضا فراسر

دکتر مرتضی عبداللهی
دانشیار انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Morteza Abdollahi
Associate Professor National Nutrition & Food Technology Research Institute
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر نوید محمدی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: پزشکی اجتماعی
Navid Mohammadi
Associate Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Social medicine
دکتر شهنام عرشی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Shah Nam Arshi
Associate Professor medical School
Shahid Beheshti University
Specialist: infectious diseases
دکتر مهشید علیزاده
دکتر مهشید علیزاده

مدیر اجرایی
دکتر نرگس ملیح
دکتر نرگس ملیح

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۱