درباره نشریه
ISSN:
2423-3757
eISSN:
2538-2586
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر علی حاجی خانی
سردبیر:
دکتر سعید نجفی اسداللهی
مدیر اجرایی:
شهره حیدری
مدیرداخلی:
دکتر سید ابراهیم آرمن
سایت اختصاصی:
qhts.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، تقاطع بزرگراه شهید چمران و بزرگراه جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله مدرس
تلفن همراه:
09361457049
صندوق پستی:
139-14115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/02/30
مدیر مسئول
دکتر علی حاجی خانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Hajikhani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سردبیر
دکتر سعید نجفی اسداللهی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب و ادبیات فارسی
Saeed Najafi Asadollahi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature and Persian literature
اعضای تحریریه
دکتر سعید بزرگ بیگدلی
دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Saeed Bozorg Bigdeli
Associate Professor Persian literature group
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علی حاجی خانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Hajikhani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر رقیه رستم پورملکی
دانشیار عربی
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Roghiyeh Rostam Pour Maleki
Associate Professor
University of Alzahra
Specialist: Arabic Litrature
دکتر کاووس روحی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Kavoos Roohi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر عبدالهادی فقهی زاده
استاد دانشکده الهیات و معارف اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abdol Hadi Feghhizade
Professor School of Theology and Islamic Studies
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر فتحیه فتاحی زاده
استاد
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Fathiyeh Fattahizadeh
Professor
University of Alzahra
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: زبان شناسی عمومی- واژگان کلیدی
Aliyeh Kord Zaferanloo Kambouzia
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: General Linguistics-Phonology
دکتر عباس مصلایی پوریزدی
دانشیار گروه علوم قرآن و حدیث
دانشگاه امام صادق
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abbas Musallaipour Yazdi
Associate Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر حمیدرضا میرحاجی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: ادبیات عربی
Hamid Reza Mir Haji
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic literature
دکتر رضا ناظمیان
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Reza Nazemian
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature
دکتر سعید نجفی اسداللهی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب و ادبیات فارسی
Saeed Najafi Asadollahi
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature and Persian literature
دکتر ناصر نیکوبخت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ادبیات فارسی
Naser Nikoubakht
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Persian the literature
ویراستارفارسی
شهره حیدری
شهره حیدری

ویراستار انگلیسی
مهدی ناصری
مهدی ناصری

مدیر اجرایی
شهره حیدری
شهره حیدری

مدیرداخلی
دکتر سید ابراهیم آرمن
دانشیار واحد کرج
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادبیات تطبیقی
Seyed Ebrahim Arman
Associate Professor Karaj unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Comparative literature
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۱
تعداد مطالب دارای متن
۸۰