درباره نشریه
ISSN:
2476-4213
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه قم
مدیر مسئول:
دکتر سید حسن شبیری زنجانی
سردبیر:
دکتر عادل ساریخانی
سایت اختصاصی:
csiw.qom.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/27
مدیر مسئول
دکتر سید حسن شبیری زنجانی
دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری
Hassan Shobeiri Zanjan
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Intellectual Property Rights
سردبیر
دکتر عادل ساریخانی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Adel Sarikhani
Professor
University of Qom
Specialist: low
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا باریکلو
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ali Reza Bariklou
Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Private law
میرقاسم جعفرزاده
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
MirGhasem Jafarzadeh
Associate Professor Faculty of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Private Law
دکتر عادل ساریخانی
استاد دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق جزا و جرم شناسی
Adel Sarikhani
Professor
University of Qom
Specialist: low
دکتر سید حسن شبیری زنجانی
دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری
Hassan Shobeiri Zanjan
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Intellectual Property Rights
ابراهیم عبدی پورفرد
گروه حقوق خصوصی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Abdipour fard

University of Qom
Specialist: Private law
دکتر عباس کریمی
استاد گروه جراحی دهان و فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abbas Karimi
Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Private law
دکتر سید باقر میرعباسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Sayed Bagher Mirabbasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Law
دکتر محمود حکمت نیا
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Hekmatnia
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Private law
دکتر محمود صادقی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Sadeghi
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Private law
دکتر عباس قاسمی حامد
استاد
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abbas Ghasemi Hamed
Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Private law
دکتر جعفر کوشا
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: جزاو جرم شناسی
Jafar Kousha
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Penal and Criminology
دکتر مصطفی فضائلی
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mostafa Fazaeli
Associate Professor
University of Qom
Specialist: International rights
حجت الاسلام دکتر احمد دیلمی
دانشیار دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ahmad Deylami
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Private law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۵۴