درباره نشریه
ISSN:
2476-4213
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه قم
مدیر مسئول:
دکتر سید حسن شبیری زنجانی
سردبیر:
دکتر عادل ساریخانی
سایت اختصاصی:
csiw.qom.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/17
مدیر مسئول
دکتر سید حسن شبیری زنجانی
دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری
Hassan Shobeiri Zanjan
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Intellectual Property Rights
سردبیر
دکتر عادل ساریخانی
استاد تمام حقوق جزا
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق جزا وجرم شناسی فقه جزا فلسفه حقوق
Adel Sarikhani
Full Professor, department of law
University of Qom
اعضای تحریریه
دکتر علیرضا باریکلو
استاد حقوق خصوصی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ali Reza Bariklou
Professor, Private law
University of Tehran
Specialist: Private law
میرقاسم جعفرزاده
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
MirGhasem Jafarzadeh
Associate Professor Faculty of Law
Shahid Beheshti University
Specialist: Private Law
دکتر عادل ساریخانی
استاد تمام حقوق جزا
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق جزا وجرم شناسی فقه جزا فلسفه حقوق
Adel Sarikhani
Full Professor, department of law
University of Qom
دکتر سید حسن شبیری زنجانی
دانشیار گروه حقوق مالکیت فکری دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق مالکیت فکری
Hassan Shobeiri Zanjan
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Intellectual Property Rights
ابراهیم عبدی پورفرد
گروه حقوق خصوصی
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ebrahim Abdipour Fard

University of Qom
Specialist: Private law
دکتر عباس کریمی
استاد گروه جراحی دهان و فک و صورت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Abbas Karimi
Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Private law
دکتر سید باقر میرعباسی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Sayed Bagher Mirabbasi
Professor Faculty of Law and Political Science
University of Tehran
Specialist: International Law
Nabeel Mahdi Althabhawi

دکتر محمود حکمت نیا
استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Mahmoud Hekmatnia
Professor of the Institute of Islamic Culture and Thought
Specialist: Private law
عباس قاسمی حامد
استاد تمام حقوق
دانشگاه شهید بهشتی
Abbas Ghasemi Hamed
Full Professor, law
Shahid Beheshti University
دکتر مصطفی فضایلی
دانشیار حقوق بین الملل، گروه حقوق بین الملل، دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق بین الملل
Mostafa Fazaeli
Associate Professor, Department of International Law
University of Qom
Specialist: International Law, Human Rights, Humanitarian Law
دکتر احمد دیلمی
دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق دانشگاه قم دانشکده حقوق
دانشگاه قم
رشته تخصصی: حقوق خصوصی
Ahmad Deylami
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Private law
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۹۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۸۹