درباره نشریه
ISSN:
2476-2806
eISSN:
2476-6828
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر شجاع احمدوند
سردبیر:
دکتر شجاع احمدوند
مدیرداخلی:
سمانه موحدی
ویراستار فارسی:
فروغ شهسوار
ویراستار انگلیسی:
مرتضی جوادی
سایت اختصاصی:
tssq.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تلفن همراه:
09128405231
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/02
مدیر مسئول
دکتر شجاع احمدوند
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Shoja Ahmad Vand
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر شجاع احمدوند
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Shoja Ahmad Vand
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر عباس منوچهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Manochehri
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: political science
دکتر منصور میراحمدی
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Mansoor Mirahmadi
Professor Department of Political Science and International Relation
Shahid Beheshti University
Specialist: political science, Political Thought
دکتر الهه کولایی
استاد تمام مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای
Elaheh Koolaee
Full Professor, Regional Studies
University of Tehran
Specialist: political Science, International Science, Regional Studies
دکتر علی اصغر مصلح فسایی
استاد فلسفه
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Asghar Mosleh
Professor, Philosophy
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
دکتر حمیدرضا ملک محمدی
استاد تمام علوم سباسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Reza Malekmohammadi
Full Professor, Political science
University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر عبدالرحمان عالم
استاد گروه علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abdolrahman Alem

University of Tehran
Specialist: Political science
دکتر علی کریمی مله
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Karimi Male
Professor, Department of political science
University of Mazandaran
Specialist: Political Science
دکتر بهرام اخوان کاظمی
استاد تمام علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی، معارف اسلامی
Bahram Akhavan Kazemi
Full Professor, Faculty of Law and Political Science
University of Shirazu
Specialist: political science
دکتر احمد نقیب زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Naghib Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Political Sciences
Yu Dal-Seung

Li Fuquan

دکتر کیومرث اشتریان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، سیاستگذاری عمومی
Kiumarth Ashtarian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science, Public policy
دکتر حسین سلیمی
استاد روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، تاریخ جهان، روش شناخت
Hossein Salimi
Professor, International Relations
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation, Research Method
دکتر محمدعلی شیرخانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mohamad Ali Shirkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر اصغر کیوان حسینی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Keyvan Hoseini
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relations
دکتر احمد گل محمدی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Gol Mohammadi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر علی مرشدی زاد
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Morshedizad
Associate Professor
Shahed University
دکتر مجتبی مقصودی
دانشیار گروه علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor, political science
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
ویراستار فارسی
فروغ شهسوار

ویراستار انگلیسی
مرتضی جوادی

مدیرداخلی
سمانه موحدی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Samaneh Movahedi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۸
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۷