درباره نشریه
ISSN:
2476-2806
eISSN:
2476-6828
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبائی
مدیر مسئول:
دکتر شجاع احمدوند
سردبیر:
دکتر شجاع احمدوند
مدیرداخلی:
سمانه موحدی
ویراستار فارسی:
زهره قدبیگی
ویراستار انگلیسی:
سید مهدی حائری بهبهانی
سایت اختصاصی:
tssq.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تلفن همراه:
09128405231
تاریخ به‌روزآوری: 1402/07/18
مدیر مسئول
دکتر شجاع احمدوند
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Shoja Ahmad Vand
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر شجاع احمدوند
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Shoja Ahmad Vand
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر عباس منوچهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Manochehri
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: political science
دکتر منصور میراحمدی
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Mansoor Mirahmadi
Professor Department of Political Science and International Relation
Shahid Beheshti University
Specialist: political science, Political Thought
دکتر الهه کولایی
استاد تمام مطالعات منطقه ای
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای
Elaheh Koolaee
Full Professor, Regional Studies
University of Tehran
Specialist: political Science, International Science, Regional Studies
دکتر علی اصغر مصلح فسایی
استاد فلسفه
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Asghar Mosleh
Professor, Philosophy
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
دکتر حمیدرضا ملک محمدی
استاد تمام علوم سباسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Reza Malekmohammadi
Full Professor, Political science
University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر عبدالرحمان عالم
استاد گروه علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abdolrahman Alem

University of Tehran
Specialist: Political science
دکتر علی کریمی مله
استاد تمام گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Karimi Male
Full Professor, Department of political science, faculty of Law and political science
University of Mazandaran
Specialist: Political Science
دکتر بهرام اخوان کاظمی
استاد تمام علوم سیاسی ،گروه علوم سیاسی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم سیاسی، معارف اسلامی
Bahram Akhavan Kazemi
Full Professor, Faculty of Law and Political Science
University of Shirazu
Specialist: political science
دکتر احمد نقیب زاده
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Naghib Zadeh
Professor
University of Tehran
Specialist: Political Sciences
Yu Dal-Seung

Li Fuquan

دکتر کیومرث اشتریان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، سیاستگذاری عمومی
Kiumarth Ashtarian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science, Public policy
دکتر حسین سلیمی
استاد تمام روابط بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، تاریخ جهان، روش شناخت
Hossein Salimi
Full Professor, International Relations
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation, Research Method
دکتر محمدعلی شیرخانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mohamad Ali Shirkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
دکتر اصغر کیوان حسینی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Keyvan Hoseini
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relations
دکتر علی مرشدی زاد
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Morshedizad
Associate Professor
Shahed University
دکتر مجتبی مقصودی
دانشیار گروه علوم سیاسی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor, political science
Central Tehran Branch, Islamic Azad University
Specialist: political science
ویراستار فارسی
زهره قدبیگی
دانش آموخته ارشد مطالعات منطقه ای
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: خاورمیانه عربی،، لبنان، سوریه، فلسطین، رژیم صهیونیستی، اردن، محور مقاومت، اتحادیه عرب، مدیترانه شرقی، دیپلماسی، شامات
Zohreh Ghadbeigy
MSc Graduated, Regional Studies
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arab Middle East, Lebanom, Syria, Palestine, Israel Regime, Jordon, Axis of Resistance, Arab League, Mediterranean Studies, Diplomacy, Levant
ویراستار انگلیسی
سید مهدی حائری بهبهانی

مدیرداخلی
سمانه موحدی

دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Samaneh Movahedi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۱