درباره نشریه
ISSN:
2476-2806
eISSN:
2476-6828
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر شجاع احمدوند
سردبیر:
دکتر شجاع احمدوند
مدیرداخلی:
سمانه موحدی
سایت اختصاصی:
tssq.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دهکده المپیک، تقاطع بزرگراه همت، پردیس دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی
تلفن همراه:
09128405231
تاریخ به‌روزآوری: 1399/02/01
مدیر مسئول
دکتر شجاع احمدوند
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Shoja Ahmad Vand
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
سردبیر
دکتر شجاع احمدوند
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Shoja Ahmad Vand
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
اعضای تحریریه
دکتر عباس منوچهری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Abbas Manochehri
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: political science
حجت الاسلام دکتر منصور میراحمدی
استاد گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: علوم سیاسی، اندیشه سیاسی
Mansoor Mirahmadi
Professor Department of Political Science and International Relation
Shahid Beheshti University
Specialist: political science, Political Thought
دکتر الهه کولایی
رئیس مرکز مطالعات اوراسیای مرکزی دانشگاه تهران
Elaheh Koolaee

دکتر علی اصغر مصلح فسایی
استاد
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Asghar Mosleh

Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
دکتر حمیدرضا ملک محمدی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Hamid Reza Malekmohammadi
Professor
University of Tehran
Specialist: Political Science
دکتر شجاع احمدوند
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Shoja Ahmad Vand
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر کیومرث اشتریان
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی، سیاستگذاری عمومی
Kiumarth Ashtarian
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: political science, Public policy
دکتر فائز دین پرست
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Faez Din Parast
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: political science
دکتر حسین سلیمی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل، امنیت ملی
Hossein Salimi
Professor Faculty of Law and Political Science
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International relation, National Security
دکتر محمدعلی شیرخانی
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: روابط بین الملل، علوم سیاسی
Mohamad Ali Shirkhani
Professor
University of Tehran
Specialist: International Relations, political science
داوود فیرحی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Davood Feirahi

University of Tehran
دکتر علی اصغر کیوان حسینی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Asghar Keyvan Hoseini
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relations
دکتر احمد گل محمدی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ahmad Gol Mohammadi
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: political science
دکتر علی مرشدی زاده
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Ali Morshedi Zadeh
Associate Professor
Shahed University
Specialist: political science
دکتر مجتبی مقصودی
دانشیار تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Mojtaba Maghsoudi
Associate Professor Centeral Tehran
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: political science
ویراستارفارسی
حبیب رضازاده
حبیب رضازاده

Habib Reza ZAdeh

ویراستار انگلیسی
آرش جمشیدپور
آرش جمشیدپور

Arash Jamshid Pour

مدیرداخلی
سمانه موحدی

دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Samaneh Movahedi

Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relations
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۵