درباره نشریه
eISSN:
2783-1884
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه مفید قم
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
سردبیر:
دکتر میرسعید موسوی کریمی
مدیر اجرایی:
محمدعلی نورمحمد
ویراستار فارسی:
حورا خمسه
ویراستار انگلیسی:
مژگان مفیدی
تلفن:
025-32130290
دورنگار:
025-32925764
نشانی:
قم، انتهای بلوار شهید صدوقی، میدان مفید، دانشگاه مفید، مرکز مطالعات قرآن
صندوق پستی:
3611-37185
سایت اختصاصی:
religion.mofidu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/03/10
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا یوسفی شیخ رباط
دانشیار دانشکده اقتصاد
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: علوم اقتصادی
Mohammad Reza Yusefi Sheykh Robat
Associate Professor, economics
Mofid University
Specialist: Economical science
سردبیر
دکتر میرسعید موسوی کریمی
دانشیار فلسفه
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Mirsaeid Mousavi Karimi
Associate Professor, Philosophy
Mofid University
Specialist: Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر گابریل رینولدز
دکتر گابریل رینولدز

دکتر سید صادق حقیقت
استاد گروه علوم سیاسی
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Seyed Sadegh Haghighat
Professor, Department of Political Science
Mofid University
Specialist: political science
دکتر امیر دیوانی

دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Amir Divani

Mofid University
Specialist: Philosophy
دکتر ابوالفضل ساجدی
دانشیار موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
رشته تخصصی: فلسفه دین
Abolfazl Sajedi
Associate Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy of Religion
دکتر میرسعید موسوی کریمی
دانشیار فلسفه
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Mirsaeid Mousavi Karimi
Associate Professor, Philosophy
Mofid University
Specialist: Philosophy
دکتر حسین واله
دکتر حسین واله

دکتر علی پایا
استاد فلسفه
کالج اسلامی لندن
رشته تخصصی: فلسفه علم
Ali Paya
Professor, Philosophy
کالج اسلامی لندن
Specialist: Philosophy of Science
Liyakat Takim
Professor McMaster University
Specialist: Religious studies
دکتر ابوالقاسم فنایی
دکتر ابوالقاسم فنایی
استادیار
دانشگاه مفید قم
رشته تخصصی: فلسفه
Abolghasem Fanaee
Assistant Professor
Mofid University
Specialist: Philosophy
ویراستار فارسی
حورا خمسه
حورا خمسه

ویراستار انگلیسی
مژگان مفیدی
مژگان مفیدی

مدیر اجرایی
محمدعلی نورمحمد
محمدعلی نورمحمد

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۲