درباره نشریه
ISSN:
2476-6674
eISSN:
2476-4779
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سهیلا شکرالله زاده
سردبیر:
دکتر سیدجلال الدین شایگان
مدیرداخلی:
دکتر اسلام کاشی
تلفن:
021-56276637
دورنگار:
021-56276637
سایت اختصاصی:
aet.irost.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه آزادگان، احمد آباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، خیابان شهید احسانیراد، ، کدپستی: 3353136846
صندوق پستی:
111-33535
تاریخ به‌روزآوری: 1397/06/10
مدیر مسئول
دکتر سهیلا شکرالله زاده
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی زیست محیطی، آب و فاضلاب
Soheila Shokrollahzadeh
Specialist: Environmental Biotechnology, Water and Wastewater Treatment
سردبیر
دکتر سیدجلال الدین شایگان
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی، محیط زیست
Seyyed Jalaleddin Shayegan
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, Chemical Engineering, Environment
هیات تحریریه
دکتر سیدجلال الدین شایگان
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی، محیط زیست
Seyyed Jalaleddin Shayegan
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, Chemical Engineering, Environment
دکتر مهناز مظاهری اسدی
دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی زیست محیطی، صنایع غذایی
Mahnaz Mazaheri Assadi
Associate Professor, Iranian Research Organization for Science and Technology
Specialist: Environmental Biotechnology, Food
دکتر سیدسیاوش مدائنی
استاد دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: علم و تکنولوژی غشاء، مهندسی شیمی، جداسازی
Seyed Siavash Madaeni
Professor, Razi University
Specialist: Membrane Science and Technology, Chemical Engineering, Isolation
دکتر سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر محمدعلی عبدلی
استاد دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست - انرژی و محیط زیست
Mohammad Ali Abdoli
Professor, University of Tehran
Specialist: Environment - Energy and Environment
دکتر محمد پازوکی
استاد، پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: محیط زیست و بیو انرژی، فرآیند تخمیر، فن آوری آنزیم، بیوسنسور، بیوتکنولوژی زیست محیطی
Mohammad Pazouki
Professor, Institute of Materials and Energy,
Specialist: Environment and Bioenergy, ermentation Processes, Enzyme Technology, Biosensor, Environmental Biotechnology
دکتر سهیلا شکرالله زاده
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی زیست محیطی، آب و فاضلاب
Soheila Shokrollahzadeh
Specialist: Environmental Biotechnology, Water and Wastewater Treatment
دکتر عبدالرضا صمیمی
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: فناوری آب، فناوری ذرات، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی (فناوری ذرات)
Abdol Reza Samimi
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Water Technology, Particle Technology, Chemical Engineering, Chemical Engineering (Particle Technology)
دکتر بابک بنکدارپور
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Babak Bonakdarpour
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, chemical engineering
دکتر حمید راشدی
دانشیار پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
Hamid Rashedi
Associate Professor, College of Technical Schools, University of Tehran
Specialist: Environmental Engineering, Chemical Engineering Biotechnology
مدیرداخلی
دکتر اسلام کاشی
رشته تخصصی: مهندسی شیمی - مدل سازی پراکندگی گاز
Eslam Kashi
Specialist: Chemical Engineering- gas dispersion modeling
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۵
تعداد عناوین درج شده:
۸۸
تعداد مطالب دارای متن
۸۵