درباره نشریه
ISSN:
2476-6674
eISSN:
2476-4779
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سهیلا شکرالله زاده
سردبیر:
دکتر سید جلال الدین شایگان
مدیرداخلی:
دکتر اسلام کاشی
تلفن:
021-56276637
دورنگار:
021-56276637
سایت اختصاصی:
aet.irost.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه آزادگان، احمد آباد مستوفی، بعد از میدان پارسا، انتهای خیابان انقلاب، خیابان شهید احسانیراد، ، کدپستی: 3353136846
صندوق پستی:
111-33535
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/01
مدیر مسئول
دکتر سهیلا شکرالله زاده
دانشیار مهندسی شیمی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی زیست محیطی، آب و فاضلاب
Soheila Shokrollahzadeh

Specialist: Water and Wastewater Treatment, Environmental Biotechnology, Membrane technoloy in water and wastewater treatment, Forward Osmosis
سردبیر
دکتر سید جلال الدین شایگان
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی، محیط زیست
Seyyed Jalaleddin Shayegan
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, Chemical Engineering, Environment
اعضای تحریریه
دکتر سید جلال الدین شایگان
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست و بیوتکنولوژی، مهندسی شیمی، محیط زیست
Seyyed Jalaleddin Shayegan
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, Chemical Engineering, Environment
دکتر مهناز مظاهری اسدی
دانشیار
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی زیست محیطی، صنایع غذایی
Mahnaz Mazaheri Assadi
Associate Professor
Iranian Research Organization for Science and Technology
Specialist: Environmental Biotechnology, Food
دکتر سید سیاوش مدائنی
استاد
دانشگاه رازی کرمانشاه
رشته تخصصی: علم و تکنولوژی غشاء، مهندسی شیمی، جداسازی
Seyed Siavash Madaeni
Professor
Razi University
Specialist: Membrane Science and Technology, Chemical Engineering, Isolation
دکتر سیمین ناصری
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بهداشت محیط
Simin Nasseri
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Health
دکتر محمدعلی عبدلی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: محیط زیست ، انرژی و محیط زیست
Mohammad Ali Abdoli
Professor
University of Tehran
Specialist: Environment - Energy and Environment
دکتر محمد پازوکی
استاد، پژوهشگاه مواد و انرژی
رشته تخصصی: محیط زیست و بیو انرژی، فرآیند تخمیر، فن آوری آنزیم، بیوسنسور، بیوتکنولوژی زیست محیطی
Mohammad Pazouki
Professor, Institute of Materials and Energy
Specialist: Environment and Bioenergy, ermentation Processes, Enzyme Technology, Biosensor, Environmental Biotechnology
دکتر سهیلا شکرالله زاده
دانشیار مهندسی شیمی
رشته تخصصی: بیوتکنولوژی زیست محیطی، آب و فاضلاب
Soheila Shokrollahzadeh

Specialist: Water and Wastewater Treatment, Environmental Biotechnology, Membrane technoloy in water and wastewater treatment, Forward Osmosis
دکتر عبدالرضا صمیمی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: فناوری آب، فناوری ذرات، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی (فناوری ذرات)
Abdol Reza Samimi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Water Technology, Particle Technology, Chemical Engineering, Chemical Engineering (Particle Technology)
دکتر بابک بنکدارپور
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Babak Bonakdarpour
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Environmental Engineering and Biotechnology, chemical engineering
دکتر حمید راشدی
استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی دانشکدگان فنی دانشگاه تهران
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست، مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
Hamid Rashedi
Full Professor, Bi9technology
University of Tehran
Specialist: Environmental Engineering, Chemical Engineering Biotechnology
مدیرداخلی
دکتر اسلام کاشی

رشته تخصصی: مهندسی شیمی - مدل سازی پراکندگی گاز
Eslam Kashi

Specialist: Chemical Engineering- gas dispersion modeling
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۶
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۰