درباره نشریه
ISSN:
2383-1952
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
سردبیر:
دکتر محمد فاکرمیبدی
تلفن:
025-37110587
دورنگار:
025-37110587
سایت اختصاصی:
qer.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/24
مدیر مسئول
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
سردبیر
دکتر محمد فاکرمیبدی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mohammad Faker Faker Meibodi
Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Hermeneutics and Quranic Sciences
اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Mohammadreza Hajesmaeeli
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Hadith and Quranic Science
دکتر محمدمهدی گرجیان عربی
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Mohammad Mahdi Georgian
Associate Professor
Baqir al-Olum University
دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
دکتر محمد فاکرمیبدی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mohammad Faker Faker Meibodi
Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Hermeneutics and Quranic Sciences
دکتر قاسم بستانی
دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ghasem Bostani
Associate Professor, Quran and Hadith Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمد جنتی فر
دکتر محمد جنتی فر
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Mohammad Jannatifar
Associate Professor Qom unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Arabic literature
دکتر محمدرضا ستوده نیا
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: quran
Mohammadreza Sotoudehnia
Associate Professor
University of Isfahan
Farjollah Alshazeli
Farjollah Alshazeli
Professor
دکتر محمدامین ماشالی
دکتر محمدامین ماشالی
دانشیار
Mohammad Amin Mashali
Associate Professor
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۸
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۷