درباره نشریه
ISSN:
2383-1952
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر محمد فاکرمیبدی
تلفن:
025-37110587
دورنگار:
025-37110587
سایت اختصاصی:
qer.journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، میدان جهاد، مجتمع آموزش عالی امام خمینی
تاریخ به‌روزآوری: 1398/09/17
مدیر مسئول
حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
سردبیر
حجت الاسلام دکتر محمد فاکرمیبدی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mohammad Faker Faker Meibodi
Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Hermeneutics and Quranic Sciences
اعضای تحریریه
حجت الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی
استاد گروه علوم قرآن وحدیث
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و معارف اسلامی
Mohammad Ali Rezaee Esfahani
Professor Department of Quran and Hadith Sciences
Al-Mustafa International University
Specialist: Quran Science and Islamic Studies
حجت الاسلام دکتر محمد فاکرمیبدی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Mohammad Faker Faker Meibodi
Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Hermeneutics and Quranic Sciences
دکتر قاسم بستانی
دانشیار علوم قرآن و حدیث، دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز
دانشگاه شهید چمران اهواز
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ghasem Bostani
Associate Professor, Quran and Hadith Sciences
Shahid Chamram University Of Ahvaz
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر محمد جنتی فر
دکتر محمد جنتی فر
دانشیار واحد قم
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عرب
Mohammad Jannatifar
Associate Professor Qom unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Arabic literature
دکتر محمدتقی دیاری بیدگلی
استاد
دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohamad Taghi Diari Bidgoli
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر ناصر رفیعی محمدی
دانشیار گروه شیعه شناسی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Naser Rafie Mohammadi
Associate Professor Shi'ite group
Al-Mustafa International University
Specialist: Theology and Islamic Sciences
دکتر محمدرضا ستوده نیا
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: quran
Mohammadreza Sotoudehnia
Associate Professor
University of Isfahan
Farjollah Alshazeli
Farjollah Alshazeli
Professor
دکتر محمدامین ماشالی
دکتر محمدامین ماشالی
دانشیار
Mohammad Amin Mashali
Associate Professor
دکتر حمیدرضا مستفید
استادیار واحد تهران شمال
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Hamod Reza Mostafid
Assistant Professor North Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۴
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۶