درباره نشریه
ISSN:
2476-289x
دوره انتشار:
فصلنامه (الکترونیکی)
شروع انتشار:
94
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر عبدالرحمان چرکزی
مدیر مسئول:
دکتر عبدالرحمان چرکزی
سردبیر:
دکتر محتشم غفاری
مدیر اجرایی:
دکتر مسعود محمدی
ویراستار فارسی:
دکتر مسعود محمدی
ویراستار انگلیسی:
دکتر محمدتقی بادله
روابط عمومی:
مریم بنی صفار
تلفن:
017-32238249
نشانی:
گرگان، خیابان عدالت 22، خرداد غربی، ساختمان آناهیتا، طبقه چهارم شمالی، ، کدپستی: 4916615479
تاریخ به‌روزآوری: 1396/11/01
صاحب امتیاز
دکتر عبدالرحمان چرکزی

مدیر مسئول
دکتر عبدالرحمان چرکزی

سردبیر
دکتر محتشم غفاری

اعضای تحریریه
دکتر عبدالجلال مرجانی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Abdoljalal Marjani
Professor
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Biochemistry
دکتر رضا صفدری
استاد پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: مدیریت اطلاعات بهداشتی درمانی
Reza Safdary
Professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Health Information Management
دکتر منصور شهرکی
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
رشته تخصصی: تغذیه
Mansour Shahraki
Associate Professor School of Medicine
Zahedan University of Medical Sciences
Specialist: Nutrition
دکتر محمدهادی مهدی نژاد
استادیار مهندسی بهداشت محیط ، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mohammad Hadi Mehdinejad
Assistant Professor, Environmental Health Engineering
Golestan University of Medical Sciences
دکتر سید جواد قاضی میرسعید
دانشیار دانشکده پیراپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
Seyyed Javad Ghazi Mirsaeed
Associate Professor Faculty of Paramedical Sciences
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Librarianship and Information
دکتر محتشم غفاری

دکتر محمدحسین حاجی ابراهیمی
استادیار
رشته تخصصی: فارماکوپیدمیولوژی
Mohammad Hossein Hajiebrahimi
Assistant Professor
Specialist: Pharmacoepidemiology
دکتر محمد محبوبی
دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
رشته تخصصی: مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
Mohammad Mahboubi
Associate Professor, Abadan Faculty of Medical Sciences
Abadan University Of Medical Scinces
Specialist: Health Care Management
دکتر حسین شهنازی

دکتر محمدهیوا عبدخدا

Mohammadhiwa Abdekhoda

دکتر یوسف دادبان شهامت
دانشیار مهندسی بهداشت محیط
دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: مهندسی بهداشت محیط
Yousef Dadban Shahamat
Associate Professor, ENVIRONMENTAL HEALTH ENGINEERING
Golestan University of Medical Sciences
دکتر شهره تازیکی

دکتر کوروش اعتماد
استادیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی
Koorosh Etemad
Assistant Professor School of Health
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Epidemiology
دکتر حمیدرضا حیدری

دکتر علی ظفرزاده

دکتر علی شهریاری

Ali Shahriyari

دکتر عبدالرحمان چرکزی

دکتر مجتبی رئیسی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Mojtaba Raeisi
Department of Nutrition, Faculty of Health
Golestan University of Medical Sciences
Specialist: Food Safety and Hygiene
دکتر محمد مطلبی
استادیار
دانشگاه شهید باهنر کرمان
رشته تخصصی: فرهنگ و زبان های باستانی
Mohammad Motallabi
Assistant Professor
Shahid Bahonar University of Kerman
Specialist: Ancient culture and languages
دکتر مسعود محمدی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Masoud Mohammadi

Golestan University of Medical Sciences
دکتر باقر پهلوان زاده

دکتر محمدتقی بادله

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Mohammad Taghi Badeleh

Golestan University of Medical Sciences
Specialist: روانشناسي سلامت
ویراستار فارسی
دکتر مسعود محمدی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Masoud Mohammadi

Golestan University of Medical Sciences
ویراستار انگلیسی
دکتر محمدتقی بادله

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
رشته تخصصی: روانشناسی سلامت
Mohammad Taghi Badeleh

Golestan University of Medical Sciences
Specialist: روانشناسي سلامت
مدیر اجرایی
دکتر مسعود محمدی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان
Masoud Mohammadi

Golestan University of Medical Sciences
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۴۳
تعداد مطالب دارای متن
۴۳