درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علم و فرهنگ
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
سردبیر:
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
مدیرداخلی:
دکتر زهرا نادعلی پور
تلفن:
021-44214713 ، داخلی: 329
سایت اختصاصی:
journal.usc.ac.ir/jot
نشانی:
تهران، بلوار اشرفی اصفهانی، خیابان شهید عربشاهی، خیابان بهار، دانشگاه علم و فرهنگ
صندوق پستی:
871-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1398/10/16
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
سردبیر
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
اعضای تحریریه
دکتر جعفر آهنگران
استادیار
دانشگاه علم و فرهنگ
دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری، توریسم
Mohammad Hossein Imani Khoshkhoo
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: tourism economy, tourism
دکتر احمد پور
دکتر احمد پور

دکتر غلام حیدر ابراهیم بای سلامی
استادیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جامعه شناسی - گردشگری
Gholamheidar Ebrahimbay Salami
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: tourism, sociology
دکتر منوچهر جهانیان
استادیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیای گردشگری
Manouchehr Jahanian
Assistant Professor
University of Science and Culture
Specialist: Tourism Geography
دکتر علی حسنی
استادیار گروه جراحی دهان و فک و صورت
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: اقتصاد گردشگری
Ali Hasani
Assistant Professor Department of Oral & Maxillofacial Surgery
University of Science and Culture
Specialist: Tourism Economics
دکتر عبدالرضا رکن الدین افتخاری
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Abdolreza Roknodin Eftekari
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر محمدتقی رهنمایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا گرایش شهری ، توریسم و محیط زیست
Mohammad Taghi Rahnamaii
Professor
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning, Geography Urban trends, tourism and environment
دکتر محمدرضا رضوانی
استاد دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Mohammad Reza Rezvani
Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Tourism Planning
دکتر شمس السادات زاهدی
استاد دانشکده حسابداری و مدیریت
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، اداره امور دولتی
Shamsossadat Zahedi
Professor School of Accounting and Management
Allameh Tabataba'i University
Specialist: governmental management, State Administration
دکتر مهدی قرخلو
دانشیار دانشکده جغرافیا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی شهری
Mehdi Gharakh Lou
Associate Professor Faculty of Geography
University of Tehran
Specialist: Geography and Urban Planning
دکتر سید سعید هاشمی
دانشیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری
Seyed Saeed Hashemi
Associate Professor
University of Science and Culture
Specialist: Geography and Tourism Planning
ویراستارفارسی
دکتر علی اکبر کیوان فر

ویراستار انگلیسی
افسانه پورجم علویجه
افسانه پورجم علویجه

مدیرداخلی
دکتر زهرا نادعلی پور
استادیار
دانشگاه علم و فرهنگ
رشته تخصصی: مدیریت گردشگری ، گردشگری پایدار
Zahra Nad Alipour
Assistant Professor
University of Science and Culture
Specialist: Tourism Management, sustainable tourism
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۱
تعداد مطالب دارای متن
۵۴