درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
موسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا
مدیر مسئول:
مرتضی واعظ جوادی
سردبیر:
دکتر سید محسن میری
سردبیر:
هادی یساقی
تلفن:
025-37189231
دورنگار:
025-37189231
سایت اختصاصی:
maarij.isramags.ir
نشانی:
قم، 75 متری عمار یاسر،30 متری شهید قدوسی، بنیاد بین المللی علوم وحیانی إسراء، طبقه سوم، اداره نشریات.
صندوق پستی:
1351-37195
تاریخ به‌روزآوری: 1399/10/28
مدیر مسئول
مرتضی واعظ جوادی
مرتضی واعظ جوادی
استاد حوزه علمیه
رشته تخصصی: فلسفه
morteza vaeze javadi
Professor of the Seminary
Specialist: Philosophy
سردبیر
دکتر سید محسن میری
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه تطبیقی
Seyyed Mohsen Miri
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Adaptive philosophy
هادی یساقی
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: فلسفه
hadi yasaqi
Masters
Specialist: Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر علی اسلامی
استاد دانشکده دامپزشکی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: پاتولوژی، انگل شناسی
Ali Eslami
Professor Faculty of Veterinary Medicine
University of Tehran
Specialist: Pathology
دکتر محمدباقر سعیدی روشن
دانشیار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Bagher Saeedi Roshan
Associate Professor
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر علیرضا قائمی نیا
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: فلسفه، فلسفه و کلام
Ali Reza Ghaeminia
Associate professor of Islamic thought and culture
Specialist: Philosophy
احمد قدسی
احمد قدسی

دکتر محمدرضا مصطفی پور
عضو هیئت علمی
دانشگاه خوارزمی
MOhammad reza Mostafa Pur
Faculty member
Kharazmi University
دکتر محمدعلی مهدوی راد
دانشیار پردیس قم
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Ali Mahdavirad
Professor Campus of Qom
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر سید محسن میری
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه تطبیقی
Seyyed Mohsen Miri
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Adaptive philosophy
مرتضی واعظ جوادی
مرتضی واعظ جوادی
استاد حوزه علمیه
رشته تخصصی: فلسفه
morteza vaeze javadi
Professor of the Seminary
Specialist: Philosophy
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۳۲