درباره نشریه
ISSN:
2383-1758
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه پیام نور
مدیر مسئول:
دکتر لقمان کشاورز
سردبیر:
دکتر مجید جلالی فراهانی
سایت اختصاصی:
fmss.journals.pnu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/25
مدیر مسئول
دکتر لقمان کشاورز
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Loghman Keshavarz
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Sport Managment
سردبیر
دکتر مجید جلالی فراهانی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Majid Jalali Farahani
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sport Managment
هیات تحریریه
دکتر مهرزاد حمیدی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehrzad Hamidi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sport Managment
دکتر مهران فرج اللهی
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Mehran Farajollahi
Professor, Payame Noor University
Specialist: Educational Science
دکتر لقمان کشاورز
دانشیار دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Loghman Keshavarz
Associate Professor, Payame Noor University
Specialist: Sport Managment
دکتر مهرعلی همتی نژاد طولی
استاد دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه گیلان
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehr Ali Hemmatinezhadtouli
Professor, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, University of Guilan
Specialist: Sport Management
دکتر مجید جلالی فراهانی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Majid Jalali Farahani
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: Sport Managment
دکتر مهرداد محرم زاده
استاد دانشگاه محقق اردبیلی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Mehrdad Moharramzadeh
Professor, University of Mohaghegh Ardabili
Specialist: Sport Managment
دکتر محمدعلی سرلک
استاد دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: مدیریت دولتی، رفتار سازمانی
Mohammad Ali Sarlak
Professor, Payame Noor University
Specialist: Public Administration, organizational behavior
ویراستارفارسی
Zokhrof Khani samaskande
Specialist: the literature
دکتر رضا طلایی
رشته تخصصی: مدیریت ورزشی
Reza Talaei
Specialist: Sport Managment
ویراستار انگلیسی
فاطمه رنجبرواحد
واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: زبان انگلیسی
Fatemeh RanjbarVahed
South Tehran Branch, Branch, Islamic Azad University
Specialist: English language
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۴
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۹
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۷