درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
از آنجا که این نشریه تمایلی به همکاری با مگیران ندارد، شماره‌های جدید آن در سایت نمایه نمی‌شود.
صاحب امتیاز:
فرزانه قوجلو
مدیر مسئول:
فرزانه قوجلو
سردبیر:
فرزانه قوجلو
مدیرداخلی:
ستاره حیدری نوری
مسئول اشتراک:
ساحل حیدری نوری
تلفن:
021-77373086
دورنگار:
021-77373086
سایت اختصاصی:
www.caravan-mag.com
تلفن همراه:
09122881465
صندوق پستی:
677-16765
نشانی:
تهران، میدان رسالت، بلوار دلاوران، سراج شمالی، کوچه شهید مسلم شهرابی، پلاک57، واحد 5
تاریخ به‌روزآوری: 1400/11/23
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۳۲۸
تعداد مطالب دارای متن
۷۳