درباره نشریه
ISSN:
2476-3764
eISSN:
2476-5716
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
شروع انتشار:
زمستان 94
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
دکتر ادریس حسین زاده
مدیر مسئول:
دکتر ادریس حسین زاده
سردبیر:
دکتر ادریس حسین زاده
مدیر اجرایی:
دکتر محمود تقوی
ویراستار فارسی:
مهندس علیرضا دهقانیان
ویراستار انگلیسی:
مهندس سامان حسین زاده
ویراستار انگلیسی:
آوات حسین پوری
صفحه آرا:
آرش استادقادری
سایت اختصاصی:
www.sites.google.com/site/hozanjournalcom/home
نشانی:
تهران، ابتدای جلال آل احمد، دانشگاه تربیت مدرس، ساختمان مدرس، ، کدپستی: 1411713116
تهران، آذربایجان غربی، بوکان، خیابان شهید بهشتی، جنب بانک مسکن، پلاک 1، ، کدپستی: 5951767944
تلفن همراه:
09358840365
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/12
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۷۱