درباره نشریه
ISSN:
2423-5105
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مجمع عالی حکمت اسلامی
مدیر مسئول:
آیت الله غلامرضا فیاضی
سردبیر:
دکتر علی عباسی
دبیر تحریریه:
دکتر محمد رضاپور
دبیراجرایی:
محمدباقر خراسانی
مدیرداخلی:
سید رضا شاهچراغی
ویراستار فارسی:
سلیمان محمودی مقدم
مسئول اشتراک:
عباس پریمی
تلفن:
025-37757610 ، داخلی: 125
دورنگار:
025-37757610 ، داخلی: 125
سایت اختصاصی:
fhi.hekmateislami.com
نشانی:
قم، خیابان 19 دی، کوچه 10، فرعی اول سمت چپ، پلاک 5
سامانه پیام کوتاه:
30009900091384
صندوق پستی:
4454-3718
تاریخ به‌روزآوری: 1401/02/05
مدیر مسئول
آیت الله غلامرضا فیاضی
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
رشته تخصصی: فلسفه
Gholam Reza Fayyazi
Professor of Imam Khomeini Institute of Education and Research
Specialist: Philosophy
سردبیر
دکتر علی عباسی
استادیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Abbasi
Assistant Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Philosophy
دبیر تحریریه
دکتر محمد رضاپور
استادیار جامعه المصطفی (ص) العالمیه
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فلسفه
Mohammad Rezapour

Al-Mustafa International University
Specialist: Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر مسعود آذربایجانی
استاد تمام روانشناسی، گروه روانشناسی، پژوهشکده علوم رفتاری
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه دین، روانشناسی
Masood Azarbaijani
Full Professor, Psychology
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Philosophy of Religion, Psychology
دکتر عزالدین رضانژاد امیردهی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Ezeddin Rezanejad
Associate Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Islamic Word
دکتر حسن رمضانی
استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
رشته تخصصی: عرفان
Hassan Ramezani
Assistant Professor of Islamic Culture Science and Culture
Specialist: Mysticism
دکتر علی شیروانی
دانشیار گروه فلسفه و کلام
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: فلسفه
Ali Shirvani
Associate Professor Department of Higher Education and Research
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Philosophy
دکتر محمد فنایی اشکوری
استاد موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
رشته تخصصی: فلسفه و عرفان
Mohammad Fanaie Eshkevari
Professor of Imam Khomeini Educational and Research Institute
Specialist: Philosophy and mysticism
مجتبی مصباح

Mojtaba Mesbah

دکتر حسن معلمی
دانشیار
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: فلسفه و کلام
Hassan Moallemi
Associate Professor
Baqir al-Olum University
Specialist: Philosophy and theology
ویراستار فارسی
سلیمان محمودی مقدم
سلیمان محمودی مقدم

دبیراجرایی
محمدباقر خراسانی

رشته تخصصی: فلسفه سیاسی
Mohamma Bagher Khorasani

Specialist: Political Philosophy
مدیرداخلی
سید رضا شاهچراغی

رشته تخصصی: تاریخ
Seyed Reza Shah Cheraghi

Specialist: history
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۱