درباره نشریه
ISSN:
2476-504X
دوره انتشار:
ماهنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی ساخت و تولید ایران
مدیر مسئول:
دکتر غلامحسین لیاقت
سردبیر:
دکتر غلامحسین لیاقت
مدیرداخلی:
دکتر حامد احمدی
ویراستار فارسی:
لیلا صمدی
روابط عمومی:
مهدی الله دینی
تلفن:
021-82883346
سایت اختصاصی:
www.iranjme.ir
نشانی:
تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده فنی و مهندسی، طبقه منفی 1
تلفن همراه:
09199003282
تاریخ به‌روزآوری: 1403/01/24
مدیر مسئول
دکتر غلامحسین لیاقت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholamhosein Liaghat
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
دکتر غلامحسین لیاقت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholamhosein Liaghat
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
اعضای تحریریه
دکتر بهروز آرزو
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Behrooz Arezoo
Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر امیررضا شاهانی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Amir Reza Shahani
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر غلامحسین لیاقت
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Gholamhosein Liaghat
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمد بخشی جویباری
استاد دانشکده مکانیک
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Mohammad Bakhshi Jooybari
Professor, Mechanical Engineering
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر کریم شلش نژاد
دانشیار
دانشگاه تبریز
Karim Shelesh Nezhad
Associate Professor
University of Tabriz
دکتر حسن مسلمی نایینی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Hasan Moslemi Naeini
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: mechanical engineering
دکتر صادق رحمتی
استاد واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Sadegh Rahmati
Professor Science and Research branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر محمود فرزین
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
Mahmoud Farzin
Professor
Isfahan University of Technology
دکتر فرهنگ هنرور
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: الاستودینامیک، تست غیر تخریبی، NDE اولتراسونیک
Farhang Honarvar
Professor Department of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Nondestructive Testing, Elastodynamics, Ultrasonic NDE
ویراستار فارسی
لیلا صمدی

دانشگاه تربیت مدرس
Leila Samadi

Tarbiat Modares University
مدیرداخلی
دکتر حامد احمدی
استادیار
دانشگاه تربیت مدرس
Hamed Ahmadi
Assistant Professor
Tarbiat Modares University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶۸
تعداد عناوین درج شده:
۴۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۷