درباره نشریه
ISSN:
2423-3781
eISSN:
2423-379x
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر حمیدرضا نویدی قاضیانی
سردبیر:
دکتر مهدی بشیری
تلفن:
021-51215118
دورنگار:
021-51215118
سایت اختصاصی:
jqepo.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، آزاد راه تهران  قم (خلیج فارس) روبروی حرم امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد، ساختمان مرکزی،دفتر چاپ و نشر
صندوق پستی:
159-18155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/14
مدیر مسئول
دکتر حمیدرضا نویدی قاضیانی
استاد ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر/ علوم پایه
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر، نظریه بازی
Hamidreza Navidi
Professor, Applied Math & Computer Sciences
Shahed University
Specialist: Computer Science, Game Theory
سردبیر
دکتر مهدی بشیری
استاد دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: طراحی زنجیره تامین و بهینه سازی چند پاسخی، مهندسی صنایع
Mehdi Bashiri
Professor Faculty of Engineering
Shahed University
Specialist: Supply chain design and multi-response optimization, industrial engineering
اعضای تحریریه
دکتر عبدالله آقایی
استاد
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Abdollah Aghaei
Professor
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Industrial Engineering
دکتر بابک عباسی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Babak Abbasi
Associate Professor
Specialist: Industrial Engineering
Andrew Eberhard
Andrew Eberhard
Professor
Specialist: Mathematical Sciences
دکتر سید میثم موسوی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyed Meysam Mousavi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر رضا توکلی مقدم
استاد School of Industrial Engineering
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی صنایع، طراحی سیستم های صنعتی و الگوریتم های فراابتکاری
Reza Tavakkoli Moghaddam
Professor School of Industrial Engineering
University of Tehran
Specialist: Industrial Engineering, Design of industrial systems and interoperability algorithms
دکتر فریبرز جولایی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی تولید و عملیات
Fraiborz Jolai
Professor
University of Tehran
Specialist: Production engineering and operations
دکتر سید تقی اخوان نیاکی
استاد تمام مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Seyyed Taghi Akhavan Niaki
Full Professor, Industrial Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: industrial engineering
دکتر رضا برادران کاظم زاده
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت تکنولوژی، مهندسی صنایع
Reza Baradaran Kazemzadeh
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering and Systems
Tarbiat Modares University
Specialist: technology management, Industrial Engineering
دکتر پرویز فتاحی
استاد دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه الزهرا
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Parviz Fattahi
Professor College of Industrial Engineering
University of Alzahra
Specialist: Industrial Engineering
دکتر راشد صحراییان
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Rashed Sahraeian
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر امیرحسین امیری
استاد مهندسی صنایع
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: مهندسی صنایع
Amirhossein Amiri
Professor, Industrial Engineering
Shahed University
Specialist: Industrial Engineering
دکتر حمیدرضا نویدی قاضیانی
استاد ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر/ علوم پایه
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم کامپیوتر، نظریه بازی
Hamidreza Navidi
Professor, Applied Math & Computer Sciences
Shahed University
Specialist: Computer Science, Game Theory
دکتر مهدی بشیری
استاد دانشکده فنی و مهندسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: طراحی زنجیره تامین و بهینه سازی چند پاسخی، مهندسی صنایع
Mehdi Bashiri
Professor Faculty of Engineering
Shahed University
Specialist: Supply chain design and multi-response optimization, industrial engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۶