درباره نشریه
ISSN:
2423-3773
eISSN:
2423-5563
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر حمزه علی نورمحمدی
سردبیر:
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
کارشناس:
لیلا هاشمی
تلفن:
021-51215126
سایت اختصاصی:
rsci.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای آزادراه خلیج فارس (تهران - قم) روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهشی و فناوری، مرکز چاپ و انتشارات، دفتر پژوهشنامه علم سنجی
صندوق پستی:
159-18155
تاریخ به‌روزآوری: 1401/07/14
مدیر مسئول
دکتر حمزه علی نورمحمدی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Hamzehali Nourmohammadi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Information Science and Knowledge
سردبیر
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی، کتابسنجی، آلتمتریکس (دگرسنجی)، مدیریت اطلاعات، نمایه سازی و نمایه های بین المللی، بازاریابی محتوا، سنجش علم، فناوری و نوآوری، شاخصهای علم، فناوری و نوآوری
Abdolreza Noroozi Chakoli
Professor, Department of Library and Information Sciences
Shahed University
Specialist: Information Science and Knowledge Studies, Scientometrics, Bibliometrics, Altmetrics, Infoamation Management, Indexing and International Indexes, Content Marketing, Science Technology and Innovation Assessment, Science Technology and Innovation Indicators
اعضای تحریریه
دکتر محمد حسن زاده
استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، مدیریت دانش ، علم سنجی
Mohammad Hassanzadeh
Professor, Faculty of Management and Economics, knowledge and Information science
Tarbiat Modares University
Specialist: Knowledge and Information science, Scientometrics , Knowledge Management
دکتر افشین موسوی چلک
دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه پیام نور
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Afshin Mousavi Chelak
Associate Professor, knowledge and information science
Payame Noor University
Specialist: Information Science and Knowledge
اشرف ملکی

دکتر سعید اسدی
دانشیار گروه علم اطلاعات
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: فناوری اطلاعات، علم اطلاعات، بازیابی اطلاعات، مدیریت اطلاعات
Saeid Asadi
Associate Professor, Department of Information Science
Shahed University
Specialist: Information technology , Information science
دکتر مهری پریرخ
استاد
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Mehri Parirokh
Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Information Science and Science
غلامرضا فدایی
بازنشسته
Gholamreza Fadaie

دکتر فاطمه فهیم نیا
دانشیار
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Fateme Fahimnia
Associate Professor
University of Tehran
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر یزدان منصوریان
مربی علم اطلاعات و دانش شناسی
Charles Sturt University, Australia
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Yazdan Mansourian
Instructor, School of Information and Communication Studies
Charles Sturt University, Australia
Specialist: Information science
دکتر جعفر مهراد
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Jafar Mehrad
Professor
University of Shirazu
Specialist: Information science and science
دکتر حمزه علی نورمحمدی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی
Hamzehali Nourmohammadi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Information Science and Knowledge
دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی
استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علم اطلاعات و دانش شناسی، علم سنجی، کتابسنجی، آلتمتریکس (دگرسنجی)، مدیریت اطلاعات، نمایه سازی و نمایه های بین المللی، بازاریابی محتوا، سنجش علم، فناوری و نوآوری، شاخصهای علم، فناوری و نوآوری
Abdolreza Noroozi Chakoli
Professor, Department of Library and Information Sciences
Shahed University
Specialist: Information Science and Knowledge Studies, Scientometrics, Bibliometrics, Altmetrics, Infoamation Management, Indexing and International Indexes, Content Marketing, Science Technology and Innovation Assessment, Science Technology and Innovation Indicators
کارشناس
لیلا هاشمی

دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Leila Hashemi

Shahed University
Specialist: Educational Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۹