درباره نشریه
ISSN:
2645-3800
eISSN:
2645-3819
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر شهلا خلیل اللهی
سردبیر:
دکتر عباسعلی وفایی
مدیر اجرایی:
لیلا هاشمی
تلفن:
021-51215126
سایت اختصاصی:
rl.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای آزادراه خلیج فارس (تهران - قم) روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهشی وفناوری، مرکز چاپ و انتشارات، دفتر فصلنامه ادبیات مقاومت
تاریخ به‌روزآوری: 1398/05/07
مدیر مسئول
شهلا خلیل اللهی
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
shahla khalilollahi
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor, Persian Language and Literature, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
هیات تحریریه
نصرالله امامی
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Nasrollah Emami
perofesso, Shahid Chamram University
Specialist: Persian Language and Literature
غفار برجساز
استادیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ghaffar Borj Saz
Assistant Professor, Shahed University
Specialist: Persian Language and Literature
محمود بشیری
دانشیار
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mahmood Bashiri
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
شهلا خلیل اللهی
دانشیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
shahla khalilollahi
Associate Professor, Shahed University
Specialist: Persian Language and Literature
حکیمه دبیران
استاد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Hakimeh Dabiran
Professor, Kharazmi University
Specialist: Persian Language and Literature
کاظم دزفولیان راد
استاد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Kazem Dezfoulian Rad
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Persian Language and Literature
ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor, Jiroft unit,
Specialist: persian Language and Literature
غلامحسین غلامحسین زاده
دانشیار
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Gholam Hosein Gholam Hoseinzadeh
Associate Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Persian Language and Literature
احمد فروزانفر
استادیار
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Ahmad Forouzan Far
Assistant Professor, Shahed University
Specialist: Persian Language and Literature
بتول مهدوی
استادیار
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Batool Mahdavi
Assistant Professor, University of Mazandaran
Specialist: Persian Language and Literature
سیدعلی اصغر میرباقری فرد
استاد
رشته تخصصی: ادبیات، زبان وادبیات فارسی
Seyed Ali Asghar Mir Bagheri Fard
Professor, University of Isfahan
Specialist: the literature, Persian Language and Literature
عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor, Persian Language and Literature, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
مدیر اجرایی
لیلا هاشمی
رشته تخصصی: علوم تربیتی
leila hashemi
Shahed University
Specialist: Educational Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۲