درباره نشریه
ISSN:
2645-3800
eISSN:
2645-3819
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر شهلا خلیل اللهی
سردبیر:
دکتر اسماعیل تاج بخش
کارشناس:
لیلا هاشمی
تلفن:
021-51215126
سایت اختصاصی:
rl.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای آزادراه خلیج فارس (تهران - قم) روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهشی وفناوری، مرکز چاپ و انتشارات، دفتر فصلنامه ادبیات مقاومت
تاریخ به‌روزآوری: 1401/08/12
مدیر مسئول
دکتر شهلا خلیل اللهی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Shahla Khalilollahi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر اسماعیل تاج بخش
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ismaeil Tajbakhsh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
Ali Tamiz Al

Specialist: Persian Language and Literature
فرزاد بالو

Farzad Baloo

دکتر اسماعیل تاج بخش
استاد
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ismaeil Tajbakhsh
Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر تیمور مالمیر
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Teymour Mal Mir
Professor
University of Tehran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر علیرضا نبی لو
استاد
دانشگاه قم
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Reza Nabi Lou
Professor
University of Qom
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر بهمن نزهت
استادیار
دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Bahman Nozhat
Assistant Professor
University of Urmia
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر زاهد غفاری هشجین
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Zahed Ghaffari Hashjin
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Political Science
دکتر شهلا خلیل اللهی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Shahla Khalilollahi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد فروزانفر
استادیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Ahmad Forouzan Far
Assistant Professor
Shahed University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
کارشناس
لیلا هاشمی

دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Leila Hashemi

Shahed University
Specialist: Educational Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۹
تعداد عناوین درج شده:
۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۹