درباره نشریه
ISSN:
2645-3800
eISSN:
2645-3819
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شاهد
مدیر مسئول:
دکتر شهلا خلیل اللهی
سردبیر:
دکتر عباسعلی وفایی
کارشناس:
لیلا هاشمی
تلفن:
021-51215126
سایت اختصاصی:
rl.shahed.ac.ir
نشانی:
تهران، ابتدای آزادراه خلیج فارس (تهران - قم) روبه روی حرم مطهر حضرت امام خمینی (ره) ، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهشی وفناوری، مرکز چاپ و انتشارات، دفتر فصلنامه ادبیات مقاومت
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/19
مدیر مسئول
دکتر شهلا خلیل اللهی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Shahla Khalilollahi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Persian Language and Literature
سردبیر
دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
اعضای تحریریه
دکتر علی تمیزال

رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ali Temizel

Specialist: Persian Language and Literature
فرزاد بالو
دانشیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Farzad Baloo
Associate Professor
University of Mazandaran
دکتر غفار برجساز
استادیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Ghaffar Borj Saz
Assistant Professor
Shahed University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر محمود بشیری
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Mahmood Bashiri
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر شهلا خلیل اللهی
دانشیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Shahla Khalilollahi
Associate Professor
Shahed University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر احمد فروزانفر
استادیار
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: زبان وادبیات فارسی
Ahmad Forouzan Far
Assistant Professor
Shahed University
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر بتول مهدوی
استادیار
دانشگاه مازندران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Batool Mahdavi
Assistant Professor
University of Mazandaran
Specialist: Persian Language and Literature
دکتر عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor Persian Language and Literature
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
کارشناس
لیلا هاشمی

دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: علوم تربیتی
Leila Hashemi

Shahed University
Specialist: Educational Science
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵
تعداد عناوین درج شده:
۴۶
تعداد مطالب دارای متن
۴۶