درباره نشریه
ISSN:
2538-6417
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
مدیر مسئول:
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
سردبیر:
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده
مدیر اجرایی:
علیرضا شابدین
مدیرداخلی:
دکتر حسین مغیثی
ویراستار فارسی:
دکتر سمانه خلیلی فر
ویراستار انگلیسی:
محمدرضا فخر روحانی
تلفن:
021-33328769
سایت اختصاصی:
www.maarefehosseini.ir
نشانی:
تهران، خیابان پیروزی، خیابان شهید هادی بنایی، نبش کوچه نهم، پلاک 16، طبقه سوم، دفتر پژوهش نامه معارف حسینی ، کدپستی: 1735813677
تلفن همراه:
09113701235
تاریخ به‌روزآوری: 1402/08/22
صاحب امتیاز
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده

دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: فلسفه کلاسیک و معاصر
Mohammad Hosein Mardani Nowkandeh

Golestan University
Specialist: Classical and Contemporary Philosophy
مدیر مسئول
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده

دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: فلسفه کلاسیک و معاصر
Mohammad Hosein Mardani Nowkandeh

Golestan University
Specialist: Classical and Contemporary Philosophy
سردبیر
دکتر محمدحسین مردانی نوکنده

دانشگاه گلستان
رشته تخصصی: فلسفه کلاسیک و معاصر
Mohammad Hosein Mardani Nowkandeh

Golestan University
Specialist: Classical and Contemporary Philosophy
اعضای تحریریه
دکتر حسین خنیفر
استاد پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مدیریت و برنامه ریزی، مدیریت آموزشی
Hossein Khanifar
Professor Farabi Campus
University of Tehran
Specialist: Education Management
دکتر محمد رنجبرحسینی
استادیار گروه کلام و عقاید
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: کلام اسلامی و امامیه
Mohammad Ranjbarhosseini
Assistant Professor, aslamic of kalam
University of Quran and Hadith
دکتر محمدجواد رودگر
استاد تمام عرفان اسلامی
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
رشته تخصصی: اخلاق و عرفان، الهیات و معارف اسلامی
Mohammad Javad Roodgar
Full Professor, erfan & manaviat
Research Institute for Islamic Culture and Thought
Specialist: Ethics and Spirituality, Theology and Islamic Knowledge
دکتر نجف لکزایی
استاد
دانشگاه باقرالعلوم
رشته تخصصی: علوم سیاسی
Najaf Lak Zaee
Professor Department of Political Science
Baqir al-Olum University
Specialist: political science
دکتر محمدرضا سنگری
استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
Mohammad Reza Sangari
Assistant Professor, Institute for Islamic Culture and Thought
دکتر علی بیات
دانشیار تاریخ وتمدن ملل اسلامی، گروه تاریخ وتمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ وتمدن ملل اسلامی
Ali Bayat
Associate Professor, History and Civilization of Islamic Nation
University of Tehran
Specialist: History and Civilization of Islamic Nation
دکتر ناصر رفیعی محمدی
دانشیار گروه شیعه شناسی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Naser Rafie Mohammadi
Associate Professor Shi'ite group
Al-Mustafa International University
Specialist: Theology and Islamic Sciences
دکتر مهدی مردانی گلستانی
استادیار پژوهشکده علوم اسلامی رضوی
بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، سیره ، نهج البلاغه
Mehdi Mardani
Assistant Professor, Research Institute of Islamic Sciences
دکتر مجتبی رحمان دوست
دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی
دانشگاه تهران
Mojtaba Rahmandoost
Associate Professor Arabic Language and Literature Department
University of Tehran
دکتر علی حاجی خانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Ali Hajikhani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
ویراستار فارسی
دکتر سمانه خلیلی فر
دانش آموخته دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ و تمدن ملل اسلامی، جغرافیای تاریخی
Samaneh Khalilifar
.Ph.D, Islamic nations History and Civilization
University of Tehran
ویراستار انگلیسی
محمدرضا فخر روحانی
محمدرضا فخر روحانی

Mohammad Reza Fakhr Roohani

مدیر اجرایی
علیرضا شابدین

مدیرداخلی
دکتر حسین مغیثی
دکتر حسین مغیثی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۰