درباره نشریه
دوره انتشار:
ماهنامه
صاحب امتیاز:
موسسه مطالعات ملی
مدیر مسئول:
دکتر شقایق حیدری
مدیر اجرایی:
راضیه فریدونی
مسئول اشتراک:
فاطمه تکلو
طراح و گرافیست:
محمود قره داغلی
تلفن:
021-66415488
021-66415467
دورنگار:
021-66415488
021-66415467
سایت اختصاصی:
www.rinsweb.ir
نشانی:
تهران، خیابان انقلاب، خیابان دانشگاه، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک 43
صندوق پستی:
919-13145
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/13
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۴
تعداد عناوین درج شده:
۴۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۳۳