درباره نشریه
eISSN:
2476-4827
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد واحدیان شاهرودی
سردبیر:
دکتر نوشین پیمان
مدیر اجرایی:
دکتر هادی طهرانی
ویراستار انگلیسی:
دکتر هادی طهرانی
با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تلفن:
051-38544632 ، داخلی: 257
دورنگار:
051-38544632 ، داخلی: 257
سایت اختصاصی:
literacy.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، خیابان دانشگاه 18، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دفتر مجله سواد سلامت
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/30
مدیر مسئول
دکتر محمد واحدیان شاهرودی
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Vahedian Shahroodi
Full Professor, Health education
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
سردبیر
دکتر نوشین پیمان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Nooshin Peyman
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
اعضای تحریریه
دکتر فاطمه زارعی
استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Fatemeh Zarei
Assistant Professor, Department of Health Education and Health Promotion, Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion
سیده بلین توکلی ثانی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Seyedeh Belin Tavakily Sany
Assistant professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Engineering
Yong Zhao
Chongqing Medical University School of public health and management
Specialist: Nutrition literacy
Peter J. Schulz
University of Lugano, Faculty of Communication Sciences
Specialist: Communication and Health Literacy
دکتر حبیب الله اسماعیلی
استاد آمارزیستی دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دکترای آمار زیستی
Habibollah Esmaily
Professor, biostatistics
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر حمید الله وردی پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hamid Allah Vedi Pour
Professor
Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر فرخنده امین شکروی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Farkhondeh Amin Shokravi
Associate Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion
دکتر نوشین پیمان
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Nooshin Peyman
Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمد تاج فرد
استادیار گروه آموزش بهداشت و ارتقا سلامت دانشکده بهداشت مشهد
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سلامت جامعه
Mohammad Tajfard
Assistant Professor, Social Determinants of Health Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Health
دکتر محمد حسین تقدیسی
عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Taghdisi

Specialist: Health Promotion
دکتر زهرا جلیلی
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Zahra Jalili
Associate Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health education and health promotion
حسن دوستی

رشته تخصصی: آمار
Hassan Doosti
Department of Mathematics and Statistics,Macquarie University,Australia
Specialist: Statistics
دکتر هرمز سنایی نسب
دانشیار دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hormoz Sanaeinasab
Associate Professor Faculty of Health
Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر داوود شجاعی زاده
استاد دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش و ارتقاء سلامت
Davood Shojaeezadeh
Professor School of Health
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Education and health promotion
دکتر غلامرضا شریفی راد

رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Gholamreza Sharifirad

Specialist: health education
دکتر هادی طهرانی
استادیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Hadi Tehrani
Assistant Professor, Assistant professor of health education& health promotion, Social Determinants of Health Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education & health promotion
فضل الله غفرانی پور
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، پرستاری بهداشت جامعه
Fazlollah Ghofranipour
Full Professor, Health Education
Tarbiat Modares University
Specialist: Health Education and health promotion, Community health nursing
دکتر مهدی قلیان اول
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mahdi Gholian Aval
Assistant Professor
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمدحسین کاوه
دانشیار گروه آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Kaveh
Associate Professor Department of Health Education
Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر سید سعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor Department of Fighting Diseases
Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا میری
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Reza Miri
Professor
Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمد واحدیان شاهرودی
استاد تمام آموزش بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Vahedian Shahroodi
Full Professor, Health education
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
ویراستار انگلیسی
دکتر هادی طهرانی
استادیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Hadi Tehrani
Assistant Professor, Assistant professor of health education& health promotion, Social Determinants of Health Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education & health promotion
مدیر اجرایی
دکتر هادی طهرانی
استادیار آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Hadi Tehrani
Assistant Professor, Assistant professor of health education& health promotion, Social Determinants of Health Research Center
Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education & health promotion
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۲
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۲