درباره نشریه
eISSN:
2476-4827
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
انجمن علمی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت ایران
مدیر مسئول:
دکتر محمد واحدیان شاهرودی
سردبیر:
دکتر نوشین پیمان
مدیر اجرایی:
دکتر هادی طهرانی
با همکاری:
دانشگاه علوم پزشکی مشهد
تلفن:
051-38544632 ، داخلی: 257
دورنگار:
051-38544632 ، داخلی: 257
سایت اختصاصی:
literacy.mums.ac.ir
نشانی:
مشهد، خیابان دانشگاه 18، دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دفتر مجله سواد سلامت
تاریخ به‌روزآوری: 1397/11/05
مدیر مسئول
دکتر محمد واحدیان شاهرودی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Vahedian Shahroodi
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
سردبیر
دکتر نوشین پیمان
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Nooshin Peyman
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
هیات تحریریه
دکتر فاطمه زارعی
استادیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Fatemeh Zarei
Assistant Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion
سیده بلین توکلی ثانی
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: مهندسی محیط زیست
Seyedeh Belin Tavakily Sany
Assistant professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Environmental Engineering
دکتر حبیب الله اسماعیلی
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: دکترای آمار زیستی
Habibullah Esmaily
Professor, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Biostatistics
دکتر حمید الله وردی پور
استاد دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hamid Allah Vedi Pour
Professor, Tabriz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر فرخنده امین شکروی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Farkhondeh Amin Shokravi
Associate Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion
دکتر نوشین پیمان
استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Nooshin Peyman
Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمد تاج فرد
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: سلامت و بهداشت جامعه
Mohammad Tajfard
Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Community Health
دکتر محمدحسین تقدیسی
استاد دانشکده بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: ارتقاء سلامت
Mohammad Hosein Taghdisi
Professor, School of Public Health, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health promotion
دکتر زهرا جلیلی
دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Zahra Jalili
Associate Professor, Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Health education and health promotion
حسن دوستی
رشته تخصصی: آمار
Hassan Doosti
Department of Mathematics and Statistics,Macquarie University,Australia,
Specialist: Statistics
دکتر هرمز سنایی نسب
دانشیار دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Hormoz Sanaeinasab
Associate Professor, Faculty of Health, Baqiyatallah University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر داوود شجاعی زاده
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: آموزش و ارتقاء سلامت
Davood Shojaeezadeh
Professor, School of Health, Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Education and health promotion
دکتر غلامرضا شریفی راد
استاد دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی قم
رشته تخصصی: آموزش سلامت
Gholam Reza Sharifirad
Professor, School of Health, Qom University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر هادی طهرانی
استادیار Health education & health promotion دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Hadi Tehrani
Assistant Professor, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education & health promotion
دکتر فضل الله غفرانی پور
استاد دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Fazlollah Ghofranipour
Professor, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University
Specialist: Health education and health promotion, Health Education
دکتر مهدی قلیان اول
استادیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mahdi Gholian Aval
Assistant Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمدحسین کاوه
دانشیار گروه آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Hossein Kaveh
Associate Professor, Department of Health Education, Shiraz University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمد کمالی
استاد دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: آموزش بهداشت
Mohammad Kamali
Professor, Iran University of Medical Sciences
Specialist: Health Education
دکتر سیدسعید مظلومی محمودآباد
استاد گروه مبارزه با بیماریها دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
Seyyed Saeed Mazloomy Mahmood Abad
Professor, Department of Fighting Diseases, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دکتر محمدرضا میری
استاد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Reza Miri
Professor, Birjand University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
دکتر محمد واحدیان شاهرودی
دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت
Mohammad Vahedian Shahroodi
Associate Professor, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education and health promotion
ویراستار انگلیسی
دکتر هادی طهرانی
استادیار Health education & health promotion دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Hadi Tehrani
Assistant Professor, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education & health promotion
مدیر اجرایی
دکتر هادی طهرانی
استادیار Health education & health promotion دانشگاه علوم پزشکی مشهد
رشته تخصصی: آموزش بهداشت و ارتقای سلامت
Hadi Tehrani
Assistant Professor, School of Health, Mashhad University of Medical Sciences
Specialist: Health education & health promotion
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۳