درباره نشریه
ISSN:
2345-6639
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
مدیر مسئول:
دکتر سیدامیر منصوری
سردبیر:
دکتر شهره جوادی
تلفن:
021-66916983
سایت اختصاصی:
www.jaco-sj.com
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره 23 ، کدپستی: 1419843111
دورنگار:
021-66915830
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/06
مدیر مسئول
سیدامیر منصوری
استادیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا
رشته تخصصی: معماری منظر
Seyed Amir Mansouri
Assistant Professor, School of Architecture, Fine Arts Campus, University of Tehran
Specialist: Landscape architecture
سردبیر
دکتر شهره جوادی
شهره جوادی
استادیار پردیس هنرهای زیبا
رشته تخصصی: تاریخ هنر
Shohreh Javadi
Assistant Professor, College of Fine Arts, University of Tehran
Specialist: Art history
هیات تحریریه
بهرام آجرلو
استادیار
Bahram Ajorloo
Assistant Professor, Tabriz Islamic Art University
آذرتاش آذرنوش
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Azar Tash Azar Noosh
Professor, University of Tehran
Specialist: Arabic language and literature
علاءالدین آذری
استاد
رشته تخصصی: تاریخ ایران باستان
Alaeddin Azari
Professor, University of Tehran
Specialist: Ancient Ancient History
مجید سرسنگی
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
رشته تخصصی: هنر، هنرهای نمایشی
Majid Sarsangi
Associate Professor, School of Performing Arts and Music, University of Tehran
Specialist: Art, Performing Arts
مهدی شیبانی
استاد
رشته تخصصی: معماری
Mahdi Sheibani
Professor, Shahid Beheshti University
Specialist: Architecture
جعفر قیاسی
Jafar Giyasi
دکتر الستر نورتج
الستر نورتج
Alastair Northedge
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۶۴
تعداد مطالب دارای متن
۱۶۱