درباره نشریه
ISSN:
2345-6639
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشکده هنر، معماری و شهرسازی نظر
مدیر مسئول:
دکتر شهره جوادی
سردبیر:
دکتر بهرام آجورلو
ویراستار انگلیسی:
فاطمه خزاعی
تلفن:
021-66916983
سایت اختصاصی:
www.jaco-sj.com
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان دکتر قریب، شماره 23 ، کدپستی: 1419843111
دورنگار:
021-66915830
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/22
مدیر مسئول
دکتر شهره جوادی
استادیار پردیس هنرهای زیبا
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: تاریخ هنر
Shohreh Javadi
Assistant Professor College of Fine Arts
University of Tehran
Specialist: Art history
سردبیر
دکتر بهرام آجورلو
استادیار
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Bahram Ajorloo
Assistant Professor
Tabriz Islamic Art University
اعضای تحریریه
دکتر سعید حقیر
دانشیار دانشکده معماری
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری، تاریخ و فلسفه هنر
Saeed Haghir
Associate Professor, School of Architecture
University of Tehran
Specialist: Architecture, Philosophy and history of art
ساندرا اوب لورن
مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه
رشته تخصصی: تاریخ هنر ایران و آسیای میانه
Sandra Aube Lorain
French National Centre for Scientific Research
Specialist: History of Art in Iran-Central Asia
دکتر ایلزه اشتورکنبوم
گروه تاریخ هنر، دانشگاه سنت اندروز، فایف، انگلستان
رشته تخصصی: تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی
Ilse Sturkenboom
Lecturer in Iranian Islamic Art History, School of Art History, University of St Andrews, Fife, United Kingdom
Specialist: Iranian Islamic Art History
حسین یورتاش
گروه هنرهای ترکی-اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه آتاتورک، ارزروم، ترکیه
رشته تخصصی: تاریخ هنر اسلامی ترکیه
Hüseyin Yurttaş
Department of Turkish-Islamic Arts, Faculty of Literatur, Atatürk University, Erzurum, Turkey
Specialist: Turkish-Islamic Arts
دکتر احمدعلی فرزین
استادیار گروه معماری منظر
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: معماری
Ahmad Ali Farzin
Assistant Professor
University of Tehran
Specialist: Architecture
دکتر بهرام آجورلو
استادیار
دانشگاه هنر اسلامی تبریز
Bahram Ajorloo
Assistant Professor
Tabriz Islamic Art University
دکتر آذرتاش آذرنوش
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Azar Tash Azar Noosh
Professor
University of Tehran
Specialist: Arabic language and literature
دکتر مجید سرسنگی
دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: هنر، هنرهای نمایشی
Majid Sarsangi
Associate Professor School of Performing Arts and Music
University of Tehran
Specialist: Art, Performing Arts
Alastair Northedge

ویراستار انگلیسی
فاطمه خزاعی

رشته تخصصی: معماری
Fatemeh Khozaei

Specialist: Architecture
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۳
تعداد عناوین درج شده:
۲۷۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۷۳