درباره نشریه
ISSN:
2476-5813
eISSN:
2476-6259
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علامه طباطبایی
مدیر مسئول:
دکتر محمد شعبان پور
سردبیر:
حجت الاسلام دکتر صالح حسن زاده
مدیرداخلی:
طیبه کبیری
تلفن:
021-88692345 ، داخلی: 162
021-88692348
021-88692346
سایت اختصاصی:
tat.atu.ac.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه شهید چمران، پل مدیریت، خیابان علامه طباطبایی جنوبی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، ، کدپستی: 1997967556
تاریخ به‌روزآوری: 1398/06/02
مدیر مسئول
محمد شعبان پور
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Mohammad Shabanpour
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic Word
سردبیر
صالح حسن زاده
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Saleh Hasanzadeh
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: philosophy
هیات تحریریه
دکتر محمدجواد جاویدی
محمدجواد جاویدی
دانشیار دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javidi
Associate Professor, University of Tehran
Specialist: public rights
عباس اشرفی
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Abbas Ashrafi
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
مهدی ایزدی
استاد دانشگاه ارومیه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mehdi Eizadi
Professor, University of Urmia
Specialist: Quran and Hadith Sciences
سیدخلیل باستان
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Seyed Khalil Bastan
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Arabic language and literature
منصور پهلوان
استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mansoor Pahlevan
Professor, Theology faculty, University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
محمدجواد جاوید
استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: حقوق عمومی
Mohammad Javad Javid
Professor, Faculty of Law and Political Science, University of Tehran
Specialist: public rights
احمدعلی حیدری
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Ahmad Ali Heydari
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
صالح حسن زاده
دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Saleh Hasanzadeh
Associate Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: philosophy
محمدکاظم شاکر
استاد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Kazem Shaker
Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
محمد شعبان پور
استادیار دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: کلام اسلامی
Mohammad Shabanpour
Assistant Professor, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Islamic Word
محمود کریمی بنادکوکی
دانشیار دانشگاه امام صادق (ع)
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mahmoud Karimi Bonad Koki
Associate Professor, Imam Sadiq University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
جعفر نکونام
دانشیار دانشگاه قم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Jafar Nekunam
Associate Professor, University of Qom
Specialist: Quran and Hadith Sciences
عباسعلی وفایی
استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abbas Ali Vafaie
Professor, Persian Language and Literature, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Persian Language and Literature
ویراستارفارسی
مریم پرویزی
کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: فلسفه
Maryam Parvizi
Masters, Allameh Tabataba'i University
Specialist: Philosophy
ویراستار انگلیسی
محمدجواد محمدی
دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
Mohammad javad Mohammadi
Allameh Tabataba'i University
Specialist: teaching English
محمد جوادی
دانشجو دانشگاه علامه طباطبایی
رشته تخصصی: آموزش زبان انگلیسی
mohammad javad mohammadi
Allameh Tabataba'i University
مدیرداخلی
طیبه کبیری
کارشناسی ارشد
رشته تخصصی: اخلاق اسلامی
Tayebeh Kabiri
Masters,
Specialist: Islamic ethics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۶
تعداد عناوین درج شده:
۳۸
تعداد مطالب دارای متن
۳۸