درباره نشریه
ISSN:
2228-5784
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
مدیر مسئول:
محسن سلیمانی بابرصاد
سردبیر:
دکتر هادی معاضد
مدیرداخلی:
دکتر احسان دریکوند
ویراستار فارسی:
عباس صفائی
ویراستار فارسی:
علیرضا طوبایی زاده
کارشناس:
کیمیا کرکنی
تلفن همراه:
09163679071
نشانی:
شوشتر، فرهنگ شهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جامع شوشتر، دانشکده علوم آب ، دفتر مجله مهندسی آب ، کدپستی: 64516147
دورنگار:
061-36232491
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/jwe
تاریخ به‌روزآوری: 1402/05/25
مدیر مسئول
محسن سلیمانی بابرصاد

سردبیر
دکتر هادی معاضد
استاد دانشکده علوم مهندسی آب
دانشگاه شهید چمران اهواز
Hadi Moazed
Professor School of Water Sciences Engineering
Shahid Chamram University Of Ahvaz
اعضای تحریریه
دکتر محمد محمودیان شوشتری
استاد واحد شوشتر
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: عمران آب
Mohammad Mahmodian SHoshtari
Professor Shushtar Unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Water development
مسعود نوشادی

دکتر حسین بابازاده
استاد گروه علوم و مهندسی آب
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رشته تخصصی: علوم و مهندسی آب- آبیاری و زهکشی، مهندسی منابع آب
Hossein Babazadeh
Professor, Department of Water Science and Engineering
Science And Research Branch, Islamic Azad University
Specialist: Water Science & Engineering - Irrigation & Drainage
دکتر علی اصغر نجف پور

دانشگاه علوم پزشکی مشهد
Ali Asghar Najafpoor

Mashhad University of Medical Sciences
فاطمه کاراندیش

جعفر مامی زاده

عیسی معروف پور
دانشیار علوم و مهندسی آب، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی
دانشگاه کردستان
رشته تخصصی: آبیاری و زهکشی
Eisa Maroufpoor
Associate Professor, water Engineering, faculty of agriculture
University of Kurdistan
Specialist: Irrigation and Drinage
صمد امامقلی زاده

ویراستار فارسی
عباس صفائی

Abbas Safaei

علیرضا طوبایی زاده

مدیرداخلی
دکتر احسان دریکوند

کارشناس
کیمیا کرکنی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۴