درباره نشریه
ISSN:
2538-2330
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی تهران (انجمن ارتوپدی حوادث و صدمات اندام ها و ستون فقرات)
مدیر مسئول:
دکتر محسن توکلی
سردبیر:
دکتر سید محمدجواد مرتضوی
دستیار سردبیر:
نیما باقری
دستیار سردبیر:
دکتر امیررضا فرهود
دستیار سردبیر:
محمدحسین نبیان
دستیار سردبیر:
Leila Oryadi Zanjani
دستیار سردبیر:
Ana Precedo
مدیر اجرایی:
دکتر حسن توکلی
ویراستار فنی:
محمدحسین نبیان
ویراستار فنی:
دکتر امیررضا فرهود
تلفن:
021-88367178
دورنگار:
021-88367178
نشانی:
تهران، شهرک غرب، بلوار شهید دادمان، خیابان فرحزاد، بیمارستان آتیه
صندوق پستی:
6564-13151
سایت اختصاصی:
jost.tums.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/18
مدیر مسئول
دکتر محسن توکلی

Mohsen Tavakoli

سردبیر
دکتر سید محمدجواد مرتضوی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی، جراحی ارتوپدی
Seyyed Mohammad Javad Mortazavi
Professor Orthopedic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics, Orthopedic Surgery
دستیار سردبیر
نیما باقری

Nima Bagheri

دکتر امیررضا فرهود

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
Amir Reza Farhoud

Bushehr University of Medical Sciences
محمدحسین نبیان
محمدحسین نبیان

Leila Oryadi Zanjani
Leila Oryadi Zanjani
Assistant professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic Surgery
Ana Precedo
Ana Precedo
Associate Professor Paris VII University, France
Specialist: Orthopedic Surgery
اعضای تحریریه
Suthorn Bavonratanavech
Suthorn Bavonratanavech

Horacio Caviglia
Horacio Caviglia

علیرضا غزنوی
علیرضا غزنوی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Alireza Ghaznavi
Assistant professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic Surgery
Ikram Nizam
Ikram Nizam
Consultant Orthopaedic Surgeon, Epworth Richmond & Eastern, Valley Pvt, Knox Pvt and Cabrini Hospitals, Melbourne, Australia.
Reza Sharyar Kamrani
Reza Sharyar Kamrani
professor
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopaedic Surgery
علیرضا منافی
علیرضا منافی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Alireza Manafi

Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Orthopedic Surgery
Hans Christoph Pape
Hans Christoph Pape
professor Pauwels Lehrstuhlinhaber, Aachen University, Germany
Specialist: Traumatologist
Rodrigo Pesantez
Rodrigo Pesantez
Fundacion Santa Fe de Bogota, Orthopedic Surgery, Bogota, Colombia
منصور ابوالقاسمیان
منصور ابوالقاسمیان
استادیار
Mansour Abolghasemian
Assistant professor Orthopedic Surgery
محمدعلی اخوت پور
محمدعلی اخوت پور
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
Mohammad Ali Okhovatpour
Assistant professor Department of Orthopedics
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
دکتر ابوالفضل باقری فرد
دانشیار گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی ایران
رشته تخصصی: فلو جراحی زانو
Abolfazl BagheriFard
Associate Professor Department of Orthopedic Surgery
Iran University of Medical Sciences
Specialist: Flo knee surgery
Mohammad Tezval
Mohammad Tezval

دکتر سید محمدجواد مرتضوی
استاد گروه ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فیزیک پزشکی، جراحی ارتوپدی
Seyyed Mohammad Javad Mortazavi
Professor Orthopedic group
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Physics, Orthopedic Surgery
محمدمهدی سرزعیم
محمدمهدی سرزعیم

بابک میرزاشاهی
بابک میرزاشاهی

حسین اصلانی
حسین اصلانی

عادل ابراهیم پور
عادل ابراهیم پور

غلامرضا روحی
غلامرضا روحی

دکتر امیررضا فرهود

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
Amir Reza Farhoud

Bushehr University of Medical Sciences
امیرپویا زنجانی
امیرپویا زنجانی

دکتر حسن توکلی

دکتر محمدنقی طهماسبی
استاد گروه جراحی ارتوپدی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: جراحی ارتوپدی
Mohammad Naghi Tahmasbi
Professor Department of Orthopedic Surgery
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Orthopeadic Surgery
رضاشهریار کرمانی
رضاشهریار کرمانی

سعیدرضا مهرپور
سعیدرضا مهرپور

محمدحسین نبیان
محمدحسین نبیان

ویراستار فنی
محمدحسین نبیان
محمدحسین نبیان

دکتر امیررضا فرهود

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
Amir Reza Farhoud

Bushehr University of Medical Sciences
مدیر اجرایی
دکتر حسن توکلی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۰۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۷