درباره نشریه
ISSN:
2383-1111
eISSN:
2345-251X
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا حائری یزدی
سردبیر:
نغمه سادات سجادی
سردبیر:
دکتر فرشاد کوثری
معاون سردبیر:
دکتر پوریا احمدی
تلفن:
021-61114053
دورنگار:
021-61114053
سایت اختصاصی:
energyequipsys.ut.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/17
مدیر مسئول
محمدرضا حائری یزدی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: طراحی کاربردی
Mohammad Reza Hairi Yazdi
Professor, School of Mechanical Engineering, University of Tehran
Specialist: Applied design
سردبیر
نغمه سادات سجادی
Naghmeh Sadat Sajadi
University of Tehran
فرشاد کوثری
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
Farshad Kowsary
Professor, School of Mechanical Engineering, University of Tehran
معاون سردبیر
پوریا احمدی
دانشکده مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Pouria Ahmadi
School of Mechanical Engineering, University of Tehran
Specialist: Mechanical Engineering
هیات تحریریه
بهناز رضایی
Behnaz Rezaie
College of Engineering, University of Idaho, Moscow, Idaho, U.S.,
Specialist: Renewable Energy Technology, Sustainability
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Yunus Çengel
School of Mechanical Engineering, University of Nevada, Reno, Nevada, U.S,
Specialist: Mechanical Engineering
استاد
رشته تخصصی: مکانیک محاسباتی، طراحی مواد محاسباتی، مهندسی مواد مجتمع محاسباتی، مکانیک محاسباتی
Timon Rabczuk
Professor,
Specialist: Computational Mechanics, Computational Materials Design, Integrated Computational Materials Engineering
مجید بنی اسدی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Majid Bani Asadi
University of Tehran
Specialist: Mechanical Engineering
سیدموسی آیتی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyed Moosa Ayati
University of Tehran
Specialist: Mechanical Engineering
محمود یعقوبی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Yaghoubi
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, University of Shirazu
Specialist: mechanical engineering
گودرز احمدی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک و هواشناسی
Goodarz Ahmadi
Professor, Professor, Department of Mechanical and Aerospace Engineering ,Clarkson University, USA,
Specialist: Mechanical and Aeronautical Engineering
مجید ملکی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Majid Molki
Professor, Department of Mechanical and Industrial Engineering, School of Engineering, Southern Illinois University Edwardsville,
Specialist: Mechanical Engineering
ناصر اشگریز
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، علوم کاربردی و مهندسی
Nasser Ashg Riz
Professor,
Specialist: mechanical engineering, Applied Science and Engineering
دکتر مهدی شجاعی
مهدی شجاعی
محسن حامدی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohsen Hamedi
University of Tehran
Specialist: Mechanical Engineering
مجید صفاراول
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Majid Saffar Avval
Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
عباس علی آبادی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Abbas Aliabadi
Associate Professor, Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: mechanical engineering
محمدحسین رفان
دانشکده مهندسی برق
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Hossein Refan
School of Electrical Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Electrical Engineering
افشین قاجار
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Afshin Ghajar
Professor,
Specialist: Mechanical Engineering
کامران نیک بین
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Kamran Nik Bin
Professor, Department of Mechanical Engineering, Imperial College London, United Kingdom,
Specialist: Mechanical Engineering
وحید اصفهانیان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Vahid Esfahanian
University of Tehran
Specialist: Mechanical Engineering
محمد فرشچی
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا
Mohammad Farsh Chi
Professor, Faculty of Aerospace Engineering, Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering, aerospace engineering
محمد اولیا
Mohammad Owliya
Deputy Managing Director, Tuga Co.,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۳
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۳