درباره نشریه
ISSN:
2383-1111
eISSN:
2345-251X
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران
مدیر مسئول:
دکتر محمدرضا حائری یزدی
سردبیر:
دکتر فرشاد کوثری
دستیار سردبیر:
نغمه سادات سجادی
معاون سردبیر:
دکتر پوریا احمدی
تلفن:
021-88225377
سایت اختصاصی:
www.energyequipsys.com
تاریخ به‌روزآوری: 1401/11/16
مدیر مسئول
دکتر محمدرضا حائری یزدی
استاد School of Mechanical Engineering
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: طراحی کاربردی
Hairi Yazdi
Professor, College of Engineering
University of Tehran
Specialist: Applied design
سردبیر
دکتر فرشاد کوثری
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
Farshad Kowsary
Professor School of Mechanical Engineering
University of Tehran
دستیار سردبیر
نغمه سادات سجادی

دانشگاه تهران
Naghmeh Sadat Sajadi

University of Tehran
معاون سردبیر
دکتر پوریا احمدی
دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Pouria Ahmadi
School of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: Mechanical Engineering
اعضای تحریریه
دکتر بهناز رضایی

Behnaz Rezaie
College of Engineering, University of Idaho, Moscow, Idaho, U.S.
Specialist: Renewable Energy Technology, Sustainability
Yunus Çengel
School of Mechanical Engineering, University of Nevada, Reno, Nevada, U.S
Specialist: Mechanical Engineering
Timon Rabczuk
Professor
Specialist: Computational Mechanics, Computational Materials Design, Integrated Computational Materials Engineering
دکتر مجید بنی اسدی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Majid Bani Asadi

University of Tehran
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر سید موسی آیتی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyed Moosa Ayati

University of Tehran
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر محمود یعقوبی
استاد حرارت وسیالات، مهندسی مکانیک
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mahmood Yaghoubi
Professor, Thermo-Fluid, Mechanical Engineering
University of Shirazu
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر گودرز احمدی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک و هواشناسی
Goodarz Ahmadi
Professor Professor, Department of Mechanical and Aerospace Engineering ,Clarkson University, USA
Specialist: Mechanical and Aeronautical Engineering
دکتر مجید ملکی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Majid Molki
Professor Department of Mechanical and Industrial Engineering, School of Engineering, Southern Illinois University Edwardsville
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر ناصر اشگریز
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، علوم کاربردی و مهندسی
Nasser Ashg Riz
Professor
Specialist: mechanical engineering, Applied Science and Engineering
دکتر مهدی شجاعی
دکتر مهدی شجاعی

دکتر محسن حامدی

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohsen Hamedi

University of Tehran
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر مجید صفاراول
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Majid Saffar Avval
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر عباس علی آبادی
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Abbas Aliabadi
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر محمدحسین رفان
دانشکده مهندسی برق
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Hossein Refan
School of Electrical Engineering
Shahid Rajaee Teacher Training University
Specialist: Electrical Engineering
دکتر افشین قاجار
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Afshin Ghajar
Professor
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر کامران نیک بین
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Kamran Nik Bin
Professor Department of Mechanical Engineering, Imperial College London, United Kingdom
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر وحید اصفهانیان

دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Vahid Esfahanian

University of Tehran
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر محمد فرشچی
استاد دانشکده مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک، مهندسی هوافضا
Mohammad Farsh Chi
Professor Faculty of Aerospace Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: mechanical engineering, aerospace engineering
دکتر محمد اولیا

Mohammad Owliya
Deputy Managing Director, Tuga Co.
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۶