درباره نشریه
ISSN:
2322-5882
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن برق آبی ایران
مدیر مسئول:
دکتر عباس علی آبادی
سردبیر:
دکتر غلامرضا عرب مارکده
تلفن:
021-27822053
دورنگار:
021-27822044
سایت اختصاصی:
journal.hydropower.org.ir
نشانی:
تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفریقا، خیابان بیدار، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، پلاک 3
تلفن همراه:
09384355253
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/27
مدیر مسئول
دکتر عباس علی آبادی
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Abbas Aliabadi
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: mechanical engineering
سردبیر
دکتر غلامرضا عرب مارکده
دانشیار
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: الکترونیک قدرت - درایوهای الکتریکی - سیستم های دیجیتال بلادرنگ
Gholam Reza Arab Markadeh
Associate Professor
Shahrekord University
Specialist: Power Electronic - Electrical Drive- Real Time Digital Systems
اعضای تحریریه
دکتر محسن اصغری
دکتر محسن اصغری
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
Mohsen Asghari
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
دکتر علی خاکی صدیق
استاد گروه مهندسی برق
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: کنترل، مهندسی برق
Ali Khaki Sedigh
Professor Department of Electrical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Control, electrical engineering
دکتر جعفر سلطانی
استاد دانشکده برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی اصفهان
Jafar Soltani
Professor School of Electrical and Computer
Isfahan University of Technology
دکتر غلامرضا عرب مارکده
دانشیار
دانشگاه شهرکرد
رشته تخصصی: الکترونیک قدرت - درایوهای الکتریکی - سیستم های دیجیتال بلادرنگ
Gholam Reza Arab Markadeh
Associate Professor
Shahrekord University
Specialist: Power Electronic - Electrical Drive- Real Time Digital Systems
دکتر عباس علی آبادی
دانشیار
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Abbas Aliabadi
Associate Professor
Malek-Ashtar University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر منوچهر لطیفی
دانشیار دانشکده مهندسی عمران
دانشگاه تهران
Manoochehr Latifi
Associate Professor Faculty of Civil Engineering
University of Tehran
دکتر سید جمشید موسوی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مدیریت سامانه های منابع آب و محیط زیست
Seyyed Jamshid Mousavi
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Water and Environmental Systems Management
دکتر سید احمد نوربخش
استاد پردیس دانشکده های فنی ، دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Ahmad Noorbakhsh
Professor College of Engineering, Faculty of Mechanical Engineering
University of Tehran
Specialist: mechanical engineering
دکتر منصور نیکخواه بهرامی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه تهران
Mansour Nik Khah Bahrami
Professor Faculty of Mechanical Engineering
University of Tehran
دکتر علیرضا یزدی زاده
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: مهندسی برق-کنترل
Ali Reza Yazdizadeh
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: electrical control engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۵
تعداد عناوین درج شده:
۲۲۶
تعداد مطالب دارای متن
۲۲۶