درباره نشریه
ISSN:
2251-6263
دوره انتشار:
سالنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مدیر مسئول:
دکتر سید محسن خلیفه سلطانی
سردبیر:
دکتر سید جواد میرمحمدصادقی
مدیرداخلی:
فرنوش السادات صدری
تلفن:
021-36022338
دورنگار:
021-33660088
سایت اختصاصی:
jdep.iaukhsh.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله علمی تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
تاریخ به‌روزآوری: 1401/06/30
مدیر مسئول
دکتر سید محسن خلیفه سلطانی
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصادتوسعه
Seyyed Mohsen KhalifehSoltani

Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر سید جواد میرمحمدصادقی
استاد دانشکده راه آهن
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی راه آهن
Seyyed Javad Mir Mohammad Sadeghi
Professor College of Railway
Iran University of Science and Technology
Specialist: Railway engineering
اعضای تحریریه
دکتر فرزاد کریمی
دانشیار واحد مبارکه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد
Farzad Karimi
Assistant Professor Mubarak unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Economy
دکتر کریم آذربایجانی
استاد تمام کریم آذربایجانی -استاداقتصاد- گروه اقتصاد -دانشکده علوم اداری واقتصاد-دانشگاه اصفهان -اصفهان - ایران
ایران - اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد بین الملل - اقتصاد توسعه - مکان یابی صنعتی
Karim Azarbayejani
Full Professor, ,Professor of Economics,Department of Economics,University of Isfahan, Isfahan , Iran
ایران - اصفهان
سعید دائی کریم زاده

Saeed Daei Karimzadeh

دکتر صادق بختیاری
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد بخش عمومی
Sadegh Bakhtiari
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economy
دکتر سید کمیل طیبی

Seyed Komail Tayebi

دکتر مصطفی عمادزاده
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
Mostafa Emadzadeh
Professor
University of Isfahan
Specialist: Economic, Economic Development and Planning
دکتر صالح قویدل
دانشیار واحد فیروزکوه
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Salleh Ghavidel
Associate Professor Firoozkooh unit
Central Office, Islamic Azad University
مدیرداخلی
فرنوش السادات صدری
مربی
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: اقتصاد
Farnoush Sadri
lecturer
Central Office, Islamic Azad University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۲
تعداد عناوین درج شده:
۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۱