درباره نشریه
ISSN:
2251-6263
دوره انتشار:
دوفصلنامه
وضعیت انتشار:
تاخیر در انتشار
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر
مدیر مسئول:
دکتر ابوالفضل یحیی آبادی
سردبیر:
دکتر سیدجواد میرمحمدصادقی
مدیرداخلی:
فرنوش السادات صدری
تلفن:
021-33660011-14 ، داخلی: 2499
دورنگار:
021-33660011-14 ، داخلی: 2499
سایت اختصاصی:
jdep.iaukhsh.ac.ir
نشانی:
تهران، بلوار دانشجو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، دانشکده علوم انسانی، دفتر مجله علمی تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
تاریخ به‌روزآوری: 1397/05/05
مدیر مسئول
ابوالفضل یحیی آبادی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: توسعه اقتصادی
Abolfazl Yahyaabadi
سردبیر
سیدجواد میرمحمدصادقی
استاد دانشکده راه آهن دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی راه آهن
Seyyed Javad Mir Mohammad Sadeghi
Professor, College of Railway, Iran University of Science and Technology
Specialist: Railway engineering
هیات تحریریه
حسین استادی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: توسعه اقتصادی
Hossein Ostadi
صادق بختیاری
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، اقتصاد بخش عمومی
Sadegh Bakhtiari
Professor, University of Isfahan
Specialist: Economy
سیدمحسن خلیفه سلطانی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اقتصادتوسعه
Seyyed Mohsen KhalifehSoltani
سیدکمیل طیبی
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: اقتصاد
Seyed Komail Tayebi
Professor, University of Isfahan
Specialist: Economy
مصطفی عمادزاده
استاد دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم اقتصادی، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
Mostafa Emadzadeh
Professor, University of Isfahan
Specialist: Economic, Economic Development and Planning
نعمت فلیحی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اقتصاد
Nemat Falih
Specialist: Economy
صالح قویدل
دانشیار واحد فیروزکوه دانشگاه آزاد اسلامی
Salleh Ghavidel
Associate Professor, Firoozkooh unit,
مدیرداخلی
فرنوش السادات صدری
مربی دانشگاه آزاد اسلامی
رشته تخصصی: اقتصاد
Farnoush Sadri
lecturer,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۰
تعداد عناوین درج شده:
۶۲
تعداد مطالب دارای متن
۵۷