درباره نشریه
ISSN:
2423-5660
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم پزشکی بابل
مدیر مسئول:
دکتر سید غلامعلی جورسرایی
سردبیر:
دکتر مولود آقاجانی دلاور
مدیر اجرایی:
ندا مهدی نژاد
مدیرداخلی:
دکتر مولود آقاجانی دلاور
ویراستار فارسی:
دکتر ابراهیم فخری علمداری
تلفن:
011-32274882
011-32274881
سایت اختصاصی:
www.caspjrm.ir
نشانی:
بابل، بزرگراه قدیمی بابل-آمل، پس از پل محمدحسن خان، مرکز تحقیقات ناباروری و سلامت باروری فاطمه زهرا، دانشگاه علوم پزشکی بابل
صندوق پستی:
547- 47135
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/28
مدیر مسئول
دکتر سید غلامعلی جورسرایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: علوم پایه
Seyed Gholam Ali Jorsaraie
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Basic Sciences
سردبیر
دکتر مولود آقاجانی دلاور
دانشیار گروه مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: مامایی
Mouloud Agajani Delavar
Associate Professor Department of Midwifery
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
اعضای تحریریه
دکتر محمد عبداللهی
استاد مرکز تحقیقات علوم دارویی، و دانشکده داروسازی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: فارماکولوژی و سم شناسی، بیماریشناسی گیاهی
Mohammad Abdollahi
Professor Pharmaceutical Sciences Research Center, AND School of Pharmacy
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology and Toxicology, Plant Pathology
دکتر مولود آقاجانی دلاور
دانشیار گروه مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: مامایی
Mouloud Agajani Delavar
Associate Professor Department of Midwifery
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
دکتر زهرا بصیرت
استاد گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: زنان و زایمان
Zahra Basirat
Professor Department of Obstetrics and Gynecology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Obstetrics and Gynecology
دکتر علی بیژنی
استادیار پژوهشکده سلامت
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ali Bijani
Assistant Professor, Health Research Institute
Babol University of Medical Sciences
دکتر صدیقه اسماعیل زاده
استاد گروه زنان و زایمان
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Sedigheh Esmaeilzadeh
Professor Department of Obstetrics and Gynecology
Babol University of Medical Sciences
دکتر محبوبه فرامرزی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mahbobeh Faramarzi
Associate Professor
Babol University of Medical Sciences
دکتر علی فتحی
استادیار
Ali Fathi
Assistant Professor Royan Institute
دکتر رضا قدیمی
دانشجوی دکتری دانشکده پزشکی
Nagoya city University
رشته تخصصی: تغذیه بالینی، رژیم درمانی، چاقی
Reza Ghadimi
Phd Student, Graduated school of Medical Sciences
Nagoya city University
Specialist: Clinical Nutrition, Diet therapy, Obesity
دکتر محمد قاسم زاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Mohammad Ghasemzadeh
Assistant Professor
Babol University of Medical Sciences
دکتر شایسته جهانفر
استادیار دانشکده علوم بهداشتی، دانشگاه میشیگان مرکزی، کوه پلازانت
رشته تخصصی: اپیدمیولوژی و آمار زیستی
Shaiesteh Jahanfar
Assistant professor Central Michigan University, Mount Pleasant, MI, USA
Specialist: Epidemiology and Biostatistics
دکتر سید غلامعلی جورسرایی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: علوم پایه
Seyed Gholam Ali Jorsaraie
Professor
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Basic Sciences
دکتر زهرا کاشی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی مازندران
Zahra Kashi
Professor Diabetes research center
Mazandaran University of Medical Sciences
Lye Munn Sann
Professor Faculty of Medicine and Health Sciences, Universiti Putra Malaysia (UPM), Malaysia
دکتر علی اکبر مقدم نیا
استاد گروه فارماکولوژی و فیزیولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: داروسازی
Ali Akbar Moghadamnia
Professor Department of Pharmacology and Physiology
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacology
دکتر حسین مزدرانی
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی، sdj، سیتوژنتیک پزشکی
Hossein Mozdarani
Professor School of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Genetics, Medical Cytogenetic
دکتر کریم نیرنیا
استاد
Karim Nayernia
Professor
Jose Rafael Rodriguez Sosa
Assistant Professor
دکتر داوود صبور
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Davood Sabour
Assistant Professor
Babol University of Medical Sciences
دکتر هومن صدری اردکانی
استادیار
رشته تخصصی: جنین شناسی
Hooman Sadri Ardekani
Assistant Professor
دکتر مژده صالح نیا
استاد بخش ناباروری بیمارستان شریعتی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Mojdeh Salehnia
Professor Department of Infertility, Shariati Hospital
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Histology and Embryology
دکتر حمید شافی
دانشیار گروه ارولوژی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Hamid Shafi
Associate Professor Department of Urology
Babol University of Medical Sciences
Hiroaki Shibahara
Professor
Seyed Hassan Seyed Tajuddin
Professor
دکتر شهلا یزدانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Shahla Yazdani
Associate Professor
Babol University of Medical Sciences
دکتر ابراهیم ذبیحی
دانشیار فارماکولوژی،گروه فارماکولوژی و توکسیکولوژی، دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Ebrahim Zabihi
Associate Professor, Pharmacology, Pharmacology&Toxicology, School of Medicine
Babol University of Medical Sciences
دکتر سعید زواره
استادیار دانشکده زیست شناسی
دانشگاه دامغان
Saeed Zavareh
Assistant Professor School of Biology
University of Damghan
ویراستار فارسی
دکتر ابراهیم فخری علمداری
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Ebrahim Fakhri Alamdari
Assistant Professor Department of English
Central Office, Islamic Azad University
مدیر اجرایی
ندا مهدی نژاد
مرکز تحقیقات ناباروری و بهداشت باروری
دانشگاه علوم پزشکی بابل
Neda Mehdinezhad
Infertility and Reproductive Health Research Center
Babol University of Medical Sciences
مدیرداخلی
دکتر مولود آقاجانی دلاور
دانشیار گروه مامایی
دانشگاه علوم پزشکی بابل
رشته تخصصی: مامایی
Mouloud Agajani Delavar
Associate Professor Department of Midwifery
Babol University of Medical Sciences
Specialist: Midwifery
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۸۲
تعداد مطالب دارای متن
۸۲