درباره نشریه
ISSN:
2322-4460
eISSN:
2383-0417
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه اصفهان
مدیر مسئول:
دکتر بهروز ترک لادنی
سردبیر:
دکتر احمد براآنی دستجردی
مدیر اجرایی:
لیلا گرجی
ویراستار فارسی:
رضا رمضانی
تلفن:
031-37934125
سایت اختصاصی:
jcomsec.ui.ac.ir
نشانی:
اصفهان، دانشگاه اصفهان، ساختمان کتابخانه مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره چاپ، انتشارات و نشریات، ، کدپستی: 8174673441
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/25
مدیر مسئول
دکتر بهروز ترک لادنی
استاد تمام دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی نرم افزار
Behrouz Tork Ladani
Full Professor, Faculty of Computer Engineering
University of Isfahan
Specialist: Software Engineering
سردبیر
دکتر احمد براآنی دستجردی
دکتر احمد براآنی دستجردی

اعضای تحریریه
دکتر محمدرضا عارف
استاد تمام مهندسی برق
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی برق
Mohammad Reza Aref
Full Professor, Electrical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: electrical engineering
دکتر مهدی برنج کوب
استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی اصفهان
Mehdi Berenj Koub
Assistant Professor Technology Department of Electrical and Computer Engineering
Isfahan University of Technology
Andreas Oberweis
karlsruher institute for technology
دکتر محمد دخیل علیان
دانشیار گروه مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی اصفهان
Mohammad Dakhil Alian
Associate Professor Department of Electrical and Computer Engineering
Isfahan University of Technology
Georg Lausen
Professor Institut für Informatik Albert-Ludwigs-Universit?t Freiburg
دکتر سید محمود مدرس هاشمی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مخابرات
Seyyed Mahmoud Modarres Hashemi
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: Telecommunications
دکتر سید امیرحسن منجمی
دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر
دانشگاه صنعتی اصفهان
Amir Hassan Monadjemi
Associate Professor Faculty of computer engineering
Isfahan University of Technology
دکتر حسین سعیدی
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
Hosein Saeedi
Professor
Isfahan University of Technology
دکتر محمدعلی نعمت بخش
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی رایانه
Mohammad Ali Nemat Bakhsh
Professor
University of Isfahan
Specialist: Computer Engineering
دکتر ناصر موحدی نیا
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی رایانه
Naser Movahedi Nia
Professor
University of Isfahan
Specialist: Computer Engineering
دکتر احمد بارانی
استاد
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی رایانه
Ahmad Baraani
Professor
University of Isfahan
Specialist: Computer Engineering
ویراستار فارسی
رضا رمضانی

دانشگاه اصفهان
Reza Ramezani

University of Isfahan
مدیر اجرایی
لیلا گرجی
لیلا گرجی

دانشگاه اصفهان
Leyla Gorji

University of Isfahan
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۵
تعداد عناوین درج شده:
۱۱۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۰۹