درباره نشریه
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
جامعه المصطفی العالمیه
مدیر مسئول:
دکتر یعقوبعلی برجی
سردبیر:
دکتر محمد فاکر میبدی
دبیراجرایی:
دکتر حسین عباسی
ویراستار فارسی:
اسدالله عبداللهی جمی
ویراستار فارسی:
احمد نایینی
صفحه آرا:
عبدالحکیم رحیمی
کارشناس:
محمدعلی نجیبی
تلفن:
025-37182503
دورنگار:
025-37746854
سایت اختصاصی:
journals.miu.ac.ir
نشانی:
قم، چهار راه شهدا، خیابان حجتیه، مدرسه حجتیه، مجتمع آموزش عالی فقه
تاریخ به‌روزآوری: 1402/10/17
مدیر مسئول
دکتر یعقوبعلی برجی
دانشیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: فقه و اصول
سردبیر
دکتر محمد فاکر میبدی
دکتر محمد فاکر میبدی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن
Mohammad Faker Meybodi
Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Science of the Qur'an
اعضای تحریریه
دکتر محمد فاکر میبدی
دکتر محمد فاکر میبدی
استاد
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: علوم قرآن
Mohammad Faker Meybodi
Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Science of the Qur'an
دکتر علی اکبر بابایی
دانشیار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
Ali Akbar Babaee
Associate Professor
Research Institute of Hawzeh and University
دکتر هادی حجت
دانشیار
دانشگاه قرآن و حدیث
رشته تخصصی: تفسیر و علوم قرآن
Hadi Hojjat
Associate Professor
University of Quran and Hadith
Specialist: Interpretation and Science of the Qur'an
دکتر ناصر رفیعی محمدی
دانشیار گروه شیعه شناسی
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: الهیات و معارف اسلامی
Naser Rafie Mohammadi
Associate Professor Shi'ite group
Al-Mustafa International University
Specialist: Theology and Islamic Sciences
دکتر محمدباقر سعیدی روشن
دانشیار
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mohammad Bagher Saeedi Roshan
Associate Professor
Research Institute of Hawzeh and University
Specialist: Quran and Hadith Sciences
دکتر احمد عابدی
دانشیار
دانشگاه قم
رشته تخصصی: اسرار و معارف، کلام، علوم قرآن و حدیث
Ahmad Abedi
Associate Professor
University of Qom
Specialist: Secrets and education, Speech, Quran and Hadith Sciences
دکتر عبدالله حاجی علی لالانی
دکتر عبدالله حاجی علی لالانی
استادیار
جامعه المصطفی العالمیه
رشته تخصصی: تفسیر علوم قرآن
Abdollah Haji Ali Lalani
Assistant Professor
Al-Mustafa International University
Specialist: Interpretation of Quranic sciences
ویراستار فارسی
اسدالله عبداللهی جمی
اسدالله عبداللهی جمی

Asadollah Abdollahi Jami

احمد نایینی
احمد نایینی

دبیراجرایی
دکتر حسین عباسی
دکتر حسین عباسی

Hosein Abbasi

کارشناس
محمدعلی نجیبی
محمدعلی نجیبی

Mohammad Ali Najibi

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۰
تعداد عناوین درج شده:
۱۲۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۱۴