درباره نشریه
ISSN:
2322-1305
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
مرکز تحقیقات کیفیت و بهره وری پارسیان
مدیر مسئول:
دکتر عباس سقایی
سردبیر:
دکتر محمد بامنی مقدم
سایت اختصاصی:
www.pqprc.ir
نشانی:
تهران، خیابان سهروردی، خیابان شهید قندی غربی، پلاک 40
تلفن همراه:
09212814307
تاریخ به‌روزآوری: 1400/12/25
مدیر مسئول
دکتر عباس سقایی
واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Abbas Saghaee
science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
سردبیر
دکتر محمد بامنی مقدم
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Bameni Moghaddam
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
اعضای تحریریه
دکتر عباس سقایی
واحد علوم تحقیقات
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Abbas Saghaee
science and research unite
Central Office, Islamic Azad University
دکتر حمید شهریاری
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی سیستم ها
Hamid Shahriari
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: systems engineering
دکتر رضا برادران کاظم زاده
دانشیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مدیریت تکنولوژی، مهندسی صنایع
Reza Baradaran Kazemzadeh
Associate Professor Faculty of Industrial Engineering and Systems
Tarbiat Modares University
Specialist: technology management, Industrial Engineering
دکتر محمد بامنی مقدم
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: اقتصاد
Mohammad Bameni Moghaddam
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: Economy
دکتر منوچهر نجمی
استاد دانشکده مدیریت و اقتصا
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مدیریت کیفیت
Manoochehr Najmi
Professor Faculty of Management and Economics
Sharif University of Technology
Specialist: Quality management
دکتر یاسر صمیمی
استادیار دانشکده مهندسی صنایع
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
Yaser Samimi
Assistant Professor Faculty of Industrial Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
دکتر کامران پی نبر
استادیار
Kamran Pey Nabar
Assistant Professor
دکتر آرش شاهین
استاد دانشکده علوم اداری و اقتصادی
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: مدیریت کیفیت و مهندسی صنایع
Arash Shahin
Professor Faculty of Administrative and Economic Sciences
University of Isfahan
Specialist: Quality Management and Industrial Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۴۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۴