درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
موسسه صیانت از حقوق زنان
مدیر مسئول:
عطیه قشونی
سردبیر:
دکتر مهدیه شادمانی
مدیر اجرایی:
ساناز گودرزی
ویراستار فارسی:
فاطمه ذاکری
صفحه آرا:
عاطفه قشونی
تلفن:
021-88900837
دورنگار:
021-88800817
سایت اختصاصی:
www.womenrightful.com
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی) ، پلاک 41، طبقه اول
سامانه پیام کوتاه:
30004343
تاریخ به‌روزآوری: 1402/06/30
مدیر مسئول
عطیه قشونی
عطیه قشونی

سردبیر
دکتر مهدیه شادمانی
دکتر مهدیه شادمانی

اعضای تحریریه
دکتر علی آدمی
دانشیار
دانشگاه علامه طباطبائی
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Ali Adami
Associate Professor
Allameh Tabataba'i University
Specialist: International Relation
دکتر محمدعلی بصیری
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: روابط بین الملل
Mohammad Ali Basiri
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: International Relations
فروزنده جعفرزاده پور
مدیر گروه جوانان و مناسبات نسلی
رشته تخصصی: جامعه شناسی
Forouzandeh Jafarzadeh Pour

Specialist: Sociology
غلامرضا خواجه سروری
غلامرضا خواجه سروری

دکتر آرامش شهبازی
دانشیار حقوق بین الملل
دانشگاه علامه طباطبائی
Aramesh Shahbazi
Associate Professor, International law
Allameh Tabataba'i University
دکتر مجید عباسی

عباسقلی عسگریان
عباسقلی عسگریان

هدی غفاری

علی مرشدی زاده
علی مرشدی زاده

دکتر سید محمد موسوی
دکتر سید محمد موسوی
دانشیار
دانشگاه پیام نور
Seyyed Mohammad Moosavi
Associate Professor
Payame Noor University
دکتر قدیر نظامی پور

دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی
Ghadir Nezami Pour

Supreme National Defense University
دکتر عنایت الله یزدانی
دانشیار مطالعات خاورمیانه ، مدرسه مطالعات بین الملل
Sun Yat-sen University, Zhuhai, China
رشته تخصصی: روابط بین الملل مطالعات منطقه ای
Enayatollah Yazdani
Associate Professor, School of International Studies
Sun Yat-sen University, Zhuhai, China
Specialist: International Relations and Regional Studies
ویراستار فارسی
فاطمه ذاکری

Fatemeh Zakeri

مدیر اجرایی
ساناز گودرزی
ساناز گودرزی

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۱۴۶