درباره نشریه
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
موسسه صیانت از حقوق زنان
مدیر مسئول:
عطیه قشونی
سردبیر:
دکتر مهدیه شادمانی
مدیر اجرایی:
ساناز گودرزی
صفحه آرا:
عاطفه قشونی
تلفن:
021-88900837
دورنگار:
021-88800817
سایت اختصاصی:
www.womenrightful.com
نشانی:
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان شهید عضدی (آبان جنوبی) ، پلاک 41، طبقه اول
سامانه پیام کوتاه:
30004343
تاریخ به‌روزآوری: 1398/08/29

این نشریه تا شماره 13 با نام فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان منتشر شده است.

مدیر مسئول
عطیه قشونی
عطیه قشونی
سردبیر
دکتر مهدیه شادمانی
دکتر مهدیه شادمانی
ویراستارفارسی
ساناز گودرزی
ساناز گودرزی
مدیر اجرایی
ساناز گودرزی
ساناز گودرزی
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۹۷
تعداد مطالب دارای متن
۹۶