درباره نشریه
ISSN:
2538-5917
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت
مدیر مسئول:
دکتر مجید خزاعی
سردبیر:
دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری
مدیرداخلی:
فاطمه راستی
تلفن:
034-33401513
دورنگار:
034-33401513
نشانی:
جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، دفتر فصلنامه مطالعات قرآنی
تلفن همراه:
09126673036
صندوق پستی:
1187-31585(ßÑÌ)
سایت اختصاصی:
sanad.iau.ir/journal/qsf
تاریخ به‌روزآوری: 1402/11/05
مدیر مسئول
دکتر مجید خزاعی
استادیار واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم قرآنی
Majid Khazaie
Assistant Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Quranic Science
سردبیر
دکتر محمدابراهیم خلیفه شوشتری
دانشیار
دانشگاه شهید بهشتی
رشته تخصصی: ادبیات عربی
Mohammad Ebrahim Khalifeh Shushtari
Associate Professor
Shahid Beheshti University
Specialist: Arabic literature
اعضای تحریریه
دکتر منصور پهلوان
استاد دانشکده الهیات
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث
Mansoor Pahlevan
Professor Theology faculty
University of Tehran
Specialist: Quran and Hadith Sciences
امید مجد

Omid Majd

دکتر حمید طبیبیان
استاد
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Hamid Tabibiyan
Professor
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محمدرسول آهنگران
دانشیار پردیس فارابی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: فقه و حقوق اسلامی
Mohammad Rasoul Ahangaran
Associate Professor Campus Farabi
University of Tehran
Specialist: Islamic jurisprudence
دکتر بهرام مقدادی
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: ادبیات انگلیسی، ادبیات تطبیقی
Bahram Meghdadi
Professor
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: English and Comparative Literature
دکتر اسماعیل اسلامی

نادر نظام طهرانی
نادر نظام طهرانی
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
Nader Nezam Tehrani
Professor
Central Office, Islamic Azad University
دکتر اسماعیل آذر
دکتر اسماعیل آذر

دکتر رضا فرشچیان

دکتر زهره اخوان مقدم
دانشیار علوم قرآن و حدیث
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
رشته تخصصی: علوم قرآن و حدیث، تفسیر قرآن، تاریخ اسلام، کلام اسلامی، روانشناسی
Zohreh Akhavanmoghaddam
Associate Professor, Quran and Hadith Department
دکتر مجید خزاعی
استادیار واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: علوم قرآنی
Majid Khazaie
Assistant Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Quranic Science
Nazal Hansh Shabbar Habeeb

Habib Kartaloğlu

دکتر ابوالقاسم رادفر
استاد واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات فارسی
Abol Ghasem Radfar
Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: persian Language and Literature
دکتر علی اوسط ابراهیمی
دانشیار
دانشگاه خوارزمی
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Osat Ebrahimi
Associate Professor
Kharazmi University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر محمدرضا حاج اسماعیلی
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Mohammadreza Hajesmaeeli
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Hadith and Quranic Science
دکتر محمدرضا ستوده نیا
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: quran
Mohammadreza Sotoudehnia
Associate Professor
University of Isfahan
دکتر اعظم پرچم
دانشیار
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: علوم قرآنی و حدیث
Aazam Parcham
Associate Professor
University of Isfahan
Specialist: Hadith and Quranic Science
دکتر علی صابری
دانشیار واحد تهران مرکز
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: زبان و ادبیات عربی
Ali Saberi
Associate Professor Central Tehran Branch
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Arabic Language and Literature
دکتر روح الله افضلی
استادیار واحد جیرفت
دانشگاه آزاد اسلامی (سازمان مرکزی)
رشته تخصصی: فقه و حدیث
Roohollah Afzali
Assistant Professor Jiroft unit
Central Office, Islamic Azad University
Specialist: Jurisprudence and Hadith
مدیرداخلی
فاطمه راستی

Fatemeh Rasti

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۵۵
تعداد عناوین درج شده:
۶۴۸
تعداد مطالب دارای متن
۶۰۵