درباره نشریه
ISSN:
2423-4826
eISSN:
2423-7043
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سمنان
مدیر مسئول:
دکتر احمد قاسمی قلعه بهمن
سردبیر:
دکتر عبدالحسین فریدون
دبیراجرایی:
بهرام کیا
مدیر اجرایی:
دکتر عبدالواحد کامی
تلفن:
023-33383350
023-33654270
023-33383349
سایت اختصاصی:
macs.journals.semnan.ac.ir
تلفن همراه:
09127313398
صندوق پستی:
19111-35131
تاریخ به‌روزآوری: 1399/01/17
مدیر مسئول
دکتر احمد قاسمی قلعه بهمن
استادیار
دانشگاه سمنان
Ahmad Ghasemi Ghale Bahman
Assistant Professor
Semnan University
دبیراجرایی
بهرام کیا

دانشگاه سمنان
Bahram Kia

Semnan University
سردبیر
دکتر عبدالحسین فریدون
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Abdolhosein Fereidoon
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Semnan University
Specialist: Mechanical Engineering
اعضای تحریریه
Timon Rabczuk
Professor
Specialist: Computational Mechanics, Computational Materials Design, Integrated Computational Materials Engineering
دکتر احمد وروانی فراهانی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک و صنعتی
Ahmad Varvani Farahani
Professor
Specialist: Mechanical and Industrial Engineering
دکتر سید علی صدوق ونینی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Seyed Ali Sadough Vanini
Professor
Amirkabir University of Technology
دکتر محمود شریعتی
استاد تمام مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: مکانیک
Mahmoud Shariati
Full Professor, Depqrtment of Mechanical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: the mechanic
دکتر جعفر اسکندری جم
استاد
دانشگاه صنعتی مالک اشتر
Jafar Eskandari Jam
Professor
Malek-Ashtar University of Technology
دکتر سید محمدرضا خلیلی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Seyyed Mohammad Reza Khalili
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: mechanical engineering
دکتر سید احمد فاضل زاده حقیقی
استاد
دانشگاه شیراز
Seyyed Ahmad Fazel هadeh Haghighi
Professor
University of Shirazu
دکتر حسین حسینی تودشکی
استاد مهندسی هوافضا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی هوافضا
Hossein Hosseini Toudeshky
Professor aerospace engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: aerospace engineering
دکتر فرهاد جاویدراد
استاد
دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری
رشته تخصصی: دسی هوافضا
Farhad Javidrad
Professor
Shahid Sattari University Of Aeronautical Engineering
Specialist: Aerospace Doc
دکتر عباس هنربخش رئوف
استاد
دانشگاه سمنان
Abbas Honar Bakhsh Raouf
Professor
Semnan University
دکتر مجتبی صدیقی
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مکانیک جامدات
Mojtaba Sadighi
Professor Department of Mechanical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Solid Mechanics
دکتر علی حبیب الله زاده
استاد
دانشگاه سمنان
Ali Habibolah Zadeh
Professor
Semnan University
مدیر اجرایی
دکتر عبدالواحد کامی
استادیار مهندسی مکانیک
دانشگاه سمنان
Abdolvahed Kami
Assistant Professor, Faculty of Mechanical Engineering
Semnan University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۴۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۴۵