درباره نشریه
ISSN:
2423-6853
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مدیر مسئول:
جبار فیروزی
سردبیر:
دکتر سید محمدرضا موسوی میرکلایی
مدیر اجرایی:
مهندس سهراب مجدفر
مدیرداخلی:
دکتر مجید یوسفی
تلفن:
011-52334317
011-52353057
دورنگار:
011-52334317
011-52353057
سایت اختصاصی:
ijmt.iranjournals.ir
نشانی:
نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر فصلنامه، ، کدپستی: 4651783311
تاریخ به‌روزآوری: 1401/12/11
مدیر مسئول
جبار فیروزی

سردبیر
دکتر سید محمدرضا موسوی میرکلایی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: برق- الکترونیک
Seyyed Mohamad Reza Musavi Mirkelai
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Power Electronics
اعضای تحریریه
دکتر سید محمدرضا موسوی میرکلایی
استاد
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: برق- الکترونیک
Seyyed Mohamad Reza Musavi Mirkelai
Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Power Electronics
ستار میرزاکوچکی

دکتر محمدرضا سهیلی فر
استادیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: مهندسی برق مخابرات
Mohamad Reza Soheily Far
Assistant Professor Department of electrical engineering
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Electrical engineering telecommunications
دکتر احمد چلداوی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی برق- مخابرات، مخابرات میدان
Ahmad Cheldavi
Professor
Specialist: Electrical engineering telecommunications, Field contacts
دکتر ابوالفضل واحدی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی برق قدرت
Abualfazl Vahedi
Professor
Specialist: Electrical Power Engineering
دکتر سید ادیب ابریشمی فر
دانشیار
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی برق - الکترونیک
Seyed Adib Abrishami Far
Associate Professor
Iran University of Science and Technology
Specialist: Electrical Engineering - Electronics
دکتر محمدجواد کتابداری
دانشیار دانشکده مهندسی دریا
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هیدرودینامیک دریا
Mohammad Javad Ketabdari
Associate Professor, Maritime Engineering Department
Amirkabir University of Technology
Specialist: Sea hydrodynamic
دکتر رمضانعلی صادق زاده
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق مخابرات
Ramezan Ali Sadegh Zadeh
Professor Faculty of Electrical and Computer Engineering
Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications, Electrical engineering telecommunications
دکتر محمدرضا خدمتی
استاد دانشکده مهندسی کشتی سازی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کشتی سازی، سازه کشتی
Mohamad Reza Khedmati
Professor Faculty of Shipbuilding Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Shipbuilding, Ship Structure
دکتر غلامعلی رضایی راد
دانشیار دانشکده مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی برق - الکترونیک
Gholam Ali Rezai Rad
Associate Professor Department of electrical engineering
Iran University of Science and Technology
Specialist: Electrical Engineering - Electronics
دکتر رامین زیباسرشت
دانشیار
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Ramin Ziba Seresht
Associate Professor
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: mineral chemistry
دکتر مجید آقابابایی
استادیار گروه الکترونیک دانشکده مهندسی برق و الکترونیک
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: مهندسی برق - الکترونیک، پردازش سیگنال، الکترونیک قدرت
Majid Aghababaee
Assistant Professor, Electrical and Electronic Engineering
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Electrical Engineering - Electronics, Signal Processing, Power Electronics
دکتر مرتضی نقی پور
استاد عمران-سازه
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
Morteza Naghipour
Professor, STRUCTURAL ENGINEERING
Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: civil engineering-structural engineering-offshore engineering
مدیر اجرایی
مهندس سهراب مجدفر
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: معماری کشتی، هیدرومکانیک
Sohrab Majdfar

Specialist: Ship Architecture, Hydromechanics
مدیرداخلی
دکتر مجید یوسفی
عضو هیئت علمی
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: آی تی
Majid Yousefi
Faculty member
Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: IT
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۴
تعداد عناوین درج شده:
۳۱۹
تعداد مطالب دارای متن
۳۱۵