درباره نشریه
ISSN:
2423-6853
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
مدیر مسئول:
رحیم مالمیر
سردبیر:
دکتر سیدمحمدرضا موسوی میرکلایی
مدیر اجرایی:
مهندس سهراب مجدفر
مدیرداخلی:
رحیم مالمیر
تلفن:
011-52334317
011-52353057
دورنگار:
011-52334317
011-52353057
سایت اختصاصی:
ijmt.iranjournals.ir
نشانی:
نوشهر، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) ، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر فصلنامه، ، کدپستی: 4651783311
تاریخ به‌روزآوری: 1397/12/28
مدیر مسئول
رحیم مالمیر
رشته تخصصی: معماری کشتی
Rahim Malmir
Specialist: Ship Architecture
مدیرداخلی
رحیم مالمیر
رشته تخصصی: معماری کشتی
Rahim Malmir
Specialist: Ship Architecture
سردبیر
دکتر سیدمحمدرضا موسوی میرکلایی
استاد دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: برق- الکترونیک
Seyyed Mohamad Reza Musavi Mirkelai
Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Power Electronics
هیات تحریریه
دکتر احمد چلداوی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی برق- مخابرات، مخابرات میدان
Ahmad Cheldavi
Professor,
Specialist: Electrical engineering telecommunications, Field contacts
دکتر ابوالفضل واحدی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی برق قدرت
Abualfazl Vahedi
Professor,
Specialist: Electrical Power Engineering
دکتر سیدادیب ابریشمی فر
دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی برق - الکترونیک
Seyed Adib Abrishami Far
Associate Professor, Iran University of Science and Technology
Specialist: Electrical Engineering - Electronics
دکتر محمدجواد کتابداری
دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: هیدرودینامیک دریا
Mohammad Javad Ketabdari
Associate Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Sea hydrodynamic
دکتر رمضانعلی صادق زاده
استاد دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
رشته تخصصی: مخابرات، مهندسی برق مخابرات
Ramezan Ali Sadegh Zade
Professor, Faculty of Electrical and Computer Engineering, Khaje Nasir Toosi University of Technology
Specialist: Telecommunications, Electrical engineering telecommunications
دکتر محمدرضا خدمتی
استاد دانشکده مهندسی کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: کشتی سازی، سازه کشتی
Mohamad Reza Khedmati
Professor, Faculty of Shipbuilding Engineering, Amirkabir University of Technology
Specialist: Shipbuilding, Ship Structure
دکتر غلامعلی رضایی راد
دانشیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: مهندسی برق - الکترونیک
Gholam Ali Rezai Rad
Associate Professor, Department of electrical engineering, Iran University of Science and Technology
Specialist: Electrical Engineering - Electronics
دکتر رامین زیباسرشت
دانشیار دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Ramin Ziba Seresht
Associate Professor, Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: mineral chemistry
دکتر مجید آقابابایی
استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه علوم دریایی امام خمینی
رشته تخصصی: مهندسی برق - الکترونیک
Majid Agha Babaee
Assistant Professor, Department of electrical engineering, Imam Khomeini Naval University of Noshahr
Specialist: Electrical Engineering - Electronics
دکتر موسی فرهادی
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: مکانیک، حرارت و سیالات
Moosa Farhadi
Associate Professor, Faculty of Mechanical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: mechanic, Heat and Fluids
دکتر بهرام نوایی نیا
دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: مهندسی عمران-سازه های ابی
Bahram Navayi Nia
Associate Professor, Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: Civil Engineering-Abbey Structures
دکتر رضا اکبری آلاشتی
دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: مکانیک
Reza Akbari Alashti
Associate Professor, Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: mechanic
دکتر مرتضی نقی پور
دانشیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
رشته تخصصی: عمران گرایش سازه های دریایی
Morteza Naghipoor
Associate Professor, Babol Noshirvani University of Technology
Specialist: Civilization of Marine Structures
مدیر اجرایی
مهندس سهراب مجدفر
کارشناس ارشد
رشته تخصصی: معماری کشتی، هیدرومکانیک
Sohrab Majdfar
Specialist: Ship Architecture, Hydromechanics
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۷
تعداد عناوین درج شده:
۱۵۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۰