درباره نشریه
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
انتشار این نشریه متوقف شده‌است.
صاحب امتیاز:
مهندس هادی خوشبخت مهربانی
مدیر مسئول:
مهندس هادی خوشبخت مهربانی
سردبیر:
مهندس حبیب رهبر صفا
روابط عمومی:
فاطمه خوشبخت
مدیر بازرگانی و تبلیغات:
رحیم فتحی
تلفن:
021-66939921
دورنگار:
021-66927284
سایت اختصاصی:
www.dmpmag.com
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، بین پرچم و نیایش، پلاک 58
صندوق پستی:
439-14195
تاریخ به‌روزآوری: 1399/04/16
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۱
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۲