درباره نشریه
ISSN:
1029-6085
دوره انتشار:
دوماهنامه (چاپی)
وضعیت انتشار:
شماره‌های جدید این نشریه با تاخیر منتشر می‌شوند.
صاحب امتیاز:
مهندس هادی خوشبخت مهربانی
مدیر مسئول:
دکتر سید جاوید آل داوود
مدیر اجرایی:
محمدرضا محبوب
روابط عمومی:
سمیرا نوین
تلفن:
021-66906715
021-66906716
021-66434440
021-66934568
سایت اختصاصی:
www.dmpmag.com
نشانی:
تهران، خیابان آزادی، خیابان خوش شمالی، بین پرچم و نیایش، پلاک 58
صندوق پستی:
383-14195
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/17
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۴۳۵
تعداد مطالب دارای متن
۴۱۷