درباره نشریه
ISSN:
2476-4787
eISSN:
2476-4795
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مدیر مسئول:
دکتر مجید جوانمرد
سردبیر:
دکتر محمدحسن ایکانی
مدیرداخلی:
دکتر سمیه رحیمی
تلفن:
021-56276020-27
سایت اختصاصی:
jift.irost.ir
نشانی:
تهران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران. پژوهشکده فناوری های شیمیایی. ، کدپستی: 3353136846
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/16
مدیر مسئول
مجید جوانمرد
دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
Majid Javan Mard
Associate Professor of Iranian Scientific and Industrial Research Organization,
Specialist: Health and quality control of food
سردبیر
محمدحسن ایکانی
استاد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سازمان تحقیقاتی ایرانیان علوم و فناوری
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی صنایع غذایی
Mohammad Hasan Eikani
Professor of Scientific Research Organization of Iran, Iranian Research Organization for Science and Technology,
Specialist: Chemical Engineering, food industry engineering
هیات تحریریه
محمدنقی اشتیاقی
استاد گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه ماهیدول تایلند
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، فرآوری مواد غذایی
Mohammad Naghi Eshtiaghi
Professor, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University of Thialand,
Specialist: Food Industry Engineering, Food Processing
سیدمحمدعلی رضوی
استاد گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم و فناوری مواد غذایی
Seyed Mohammad Ali Razavi
Professor, Department of Food Science and Technology, Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Science and Technology
مهدی کاشانی نژاد
استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: مهندسی و بیوفیزیک مواد غذایی
Mehdi Kashani Nejad
Professor, Gorgan University
Specialist: Engineering and food biophysics
هدایت حسینی
استاد پژوهشگاه ملی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمنی مواد غذایی، علوم غذایی و ایمنی مواد غذایی
Hedayat Hosseini
Professor, National Nutrition &Food Technology Research Institute, Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food safety, Food Sciences and Food Safety
رسول کدخدایی
دانشیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد
رشته تخصصی: سونوشیمی و سامانه های امولسیونی غذایی
Rasoul Kadkhodaee
Associate Professor, Institute of Food Science and Technology of Mashhad,
Specialist: Sonochemistry and food emulsion systems
محمد شاهدی
استاد دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، کشاورزی
Mohammad Shahedi
Professor, School of Agriculture, Isfahan University of Technology
Specialist: food industry engineering, Agriculture
مهدی کدیور
استاد دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
Mehdi Kadivar
Professor, Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology
زهرا امام جمعه
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی
Zahra Emamjome
Professor, Campus of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran
Specialist: Food Engineering, food industry engineering
ایران عالم زاده
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنایع غذایی، مهندسی بیوشیمی
Iran Alamzadeh
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: Food industry, biochemistry engineering
محمدحسین عزیزی تبریززاد
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Hossein Azizi Tabrizzad
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Science and food industry
علیرضا بصیری
استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Ali Reza Basiri
Assistant Professor of Iranian Scientific and Industrial Research Organization,
Specialist: Science and food industry
محمدحسن ایکانی
استاد سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران سازمان تحقیقاتی ایرانیان علوم و فناوری
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی صنایع غذایی
Mohammad Hasan Eikani
Professor of Scientific Research Organization of Iran, Iranian Research Organization for Science and Technology,
Specialist: Chemical Engineering, food industry engineering
مجید جوانمرد
دانشیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی
Majid Javan Mard
Associate Professor of Iranian Scientific and Industrial Research Organization,
Specialist: Health and quality control of food
مدیرداخلی
سمیه رحیمی
استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Somayeh Rahimi
Assistant Professor of Iranian Scientific and Industrial Research Organization,
Specialist: Science and food industry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۱۳
تعداد مطالب دارای متن
۲۱۳