درباره نشریه
ISSN:
2476-4787
eISSN:
2476-4795
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مدیر مسئول:
مجید جوانمرد
سردبیر:
دکتر محمدحسن ایکانی
مدیرداخلی:
دکتر سمیه رحیمی
تلفن:
021-56276020-27
سایت اختصاصی:
jift.irost.ir
نشانی:
تهران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران. پژوهشکده فناوری های شیمیایی. ، کدپستی: 3353136846
تاریخ به‌روزآوری: 1399/03/14
مدیر مسئول
مجید جوانمرد

Majid Javanmard

سردبیر
دکتر محمدحسن ایکانی
استاد سازمان تحقیقاتی ایرانیان علوم و فناوری
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی صنایع غذایی
Mohammad Hasan Eikani
Professor Iranian Research Organization for Science and Technology
Specialist: Chemical Engineering, food industry engineering
اعضای تحریریه
دکتر محمدنقی اشتیاقی
استاد گروه مهندسی شیمی دانشکده مهندسی دانشگاه ماهیدول تایلند
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، فرآوری مواد غذایی
Mohammad Naghi Eshtiaghi
Professor Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University of Thialand
Specialist: Food Industry Engineering, Food Processing
دکتر سید محمدعلی رضوی
استاد گروه علوم و صنایع غذایی
دانشگاه فردوسی مشهد
رشته تخصصی: علم و فناوری مواد غذایی
Seyed Mohammad Ali Razavi
Professor Department of Food Science and Technology
Ferdowsi University of Mashhad
Specialist: Food Science and Technology
دکتر مهدی کاشانی نژاد
استاد
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
رشته تخصصی: مهندسی و بیوفیزیک مواد غذایی
Mehdi Kashani Nejad
Professor
Gorgan University
Specialist: Engineering and food biophysics
دکتر هدایت حسینی
استاد پژوهشگاه ملی تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: ایمنی مواد غذایی، علوم غذایی و ایمنی مواد غذایی
Hedayat Hosseini
Professor National Nutrition &Food Technology Research Institute
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Food safety, Food Sciences and Food Safety
دکتر رسول کدخدایی
دانشیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی مشهد
رشته تخصصی: سونوشیمی و سامانه های امولسیونی غذایی
Rasoul Kadkhodaee
Associate Professor, Institute of Food Science and Technology of Mashhad
Specialist: Sonochemistry and food emulsion systems
دکتر محمد شاهدی
استاد دانشکده کشاورزی
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی صنایع غذایی، کشاورزی
Mohammad Shahedi
Professor School of Agriculture
Isfahan University of Technology
Specialist: food industry engineering, Agriculture
دکتر مهدی کدیور
استاد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: تکنولوژی مواد غذایی
Mehdi Kadivar
Professor
Isfahan University of Technology
Specialist: food Technology
دکتر زهرا امام جمعه
استاد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی مواد غذایی، مهندسی صنایع غذایی، نانوتکنولوژی
Zahra Emamdjomeh
Professor Campus of Agriculture and Natural Resources
University of Tehran
Specialist: Food Engineering, food process engineering, Nanotechnology
دکتر ایران عالم زاده
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: صنایع غذایی، مهندسی بیوشیمی
Iran Alamzadeh
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Food industry, biochemistry engineering
دکتر محمدحسین عزیزی تبریززاد
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Mohammad Hossein Azizi Tabrizzad
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Science and food industry
دکتر علیرضا بصیری
استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Ali Reza Basiri
Assistant Professor of Iranian Scientific and Industrial Research Organization
Specialist: Science and food industry
دکتر محمدحسن ایکانی
استاد سازمان تحقیقاتی ایرانیان علوم و فناوری
رشته تخصصی: مهندسی شیمی، مهندسی صنایع غذایی
Mohammad Hasan Eikani
Professor Iranian Research Organization for Science and Technology
Specialist: Chemical Engineering, food industry engineering
مجید جوانمرد

Majid Javanmard

مدیرداخلی
دکتر سمیه رحیمی
استادیار سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: علوم و صنایع غذایی
Somayeh Rahimi
Assistant Professor of Iranian Scientific and Industrial Research Organization
Specialist: Science and food industry
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۷
تعداد عناوین درج شده:
۲۶۰
تعداد مطالب دارای متن
۲۶۰