درباره نشریه
ISSN:
2423-4087
eISSN:
2423-4079
دوره انتشار:
فصلنامه
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سیدحیدر محمودی نجفی
سردبیر:
دکتر عبدالرضا صمیمی
تلفن:
021-56276031 ، داخلی: 2706
سایت اختصاصی:
jpst.irost.ir
نشانی:
تهران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران. پژوهشکده فناوری های شیمیایی. ، کدپستی: 3353136846
صندوق پستی:
111-33535
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/15
مدیر مسئول
دکتر سیدحیدر محمودی نجفی
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Seyed Heydar Mahmoudi Najafi
Specialist: Organic Chemistry
سردبیر
دکتر عبدالرضا صمیمی
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: فناوری آب، فناوری ذرات، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی (فناوری ذرات)
Abdol Reza Samimi
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Water Technology, Particle Technology, Chemical Engineering, Chemical Engineering (Particle Technology)
هیات تحریریه
دکتر عبدالرضا سیمچی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Abdolreza Simchi
Sharif University of Technology
Specialist: Material Science & Engineering
دکتر گیتی میرمحمدصادقی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Gity Mir Mohamad Sadeghi
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer Engineering
دکتر علی الیاسی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Eliassi
Associate Professor,
Specialist: Chemical Engineerin
دکتر عبدالرضا صمیمی
استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: فناوری آب، فناوری ذرات، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی (فناوری ذرات)
Abdol Reza Samimi
Professor, University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Water Technology, Particle Technology, Chemical Engineering, Chemical Engineering (Particle Technology)
دکتر سیدحیدر محمودی نجفی
رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Seyed Heydar Mahmoudi Najafi
Specialist: Organic Chemistry
دکتر محمد کاظمینی
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Kazemeini
Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر حسن حدادزاده
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Hassan Hadad Zadeh
University of Isfahan
Specialist: Inorganic Chemistry
دکتر علی کفلو
رشته تخصصی: پیشرفته و مواد نانو
Ali Kaf Lou
Specialist: Advanced and nano materials
دکتر مسعود صلواتی نیاسری
استاد دانشکده شیمی دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم نانو، شیمی معدنی
Masoud Salavati Niasari
Professor, chemistry college, University of Kashan
Specialist: Nanoscience, Inorganic Chemistry
دکتر مهرداد منطقیان
استاد دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mehrdad Manteghain
Professor, Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر فرزانه وهاب زاده
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Farzaneh Vahab Zadeh
Amirkabir University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر علیرضا میرحبیبی
دانشگاه علم و صنعت ایران
رشته تخصصی: متالورژی و مهندسی مواد
Ali Reza Mir Habibi
Iran University of Science and Technology
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
دکتر مسعود مظفری
رشته تخصصی: پیشرفته و مواد نانو
Masoud Mozafari
Specialist: Advanced and nano materials
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۷۹
تعداد مطالب دارای متن
۷۹