درباره نشریه
ISSN:
2423-4087
eISSN:
2423-4079
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
مدیر مسئول:
دکتر سید حیدر محمودی نجفی
سردبیر:
دکتر عبدالرضا صمیمی
مدیر اجرایی:
دکتر یاسمین بیده
تلفن:
021-56276031 ، داخلی: 2706
سایت اختصاصی:
jpst.irost.ir
نشانی:
تهران، سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران. پژوهشکده فناوری های شیمیایی. ، کدپستی: 3353136846
صندوق پستی:
111-33535
تاریخ به‌روزآوری: 1402/09/21
مدیر مسئول
دکتر سید حیدر محمودی نجفی

رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Seyed Heydar Mahmoudi Najafi

Specialist: Organic Chemistry
سردبیر
دکتر عبدالرضا صمیمی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: فناوری آب، فناوری ذرات، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی (فناوری ذرات)
Abdol Reza Samimi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Water Technology, Particle Technology, Chemical Engineering, Chemical Engineering (Particle Technology)
اعضای تحریریه
دکتر عبدالرضا سیمچی

دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Abdolreza Simchi

Sharif University of Technology
Specialist: Material Science & Engineering
دکتر گیتی میرمحمدصادقی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Gity Mir Mohamad Sadeghi

Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer Engineering
دکتر علیرضا عشوری
استاد تمام بایوکامپوزیت
سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران
رشته تخصصی: فناوری بایوکامپوزیت
Alireza Ashori
Full Professor, Dep of Chemical Technologies
Iranian Research Organization for Science and Technology
Specialist: Bio-composite, Pulp and paper, Wood plastic composite, Cellulose modification, Wood cement-bonded composite
Nadir Ayrilmiş

S. Joseph Antony Antony

Nejat Rahmanian

دکتر مهدی شفیعی آفارانی

Mahdi Shafiee Afarani

دکتر علی الیاسی
دانشیار
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Eliassi
Associate Professor Iranian Research Organization for Science and Technology Tehran
Specialist: Chemical Engineerin
دکتر عبدالرضا صمیمی
استاد
دانشگاه سیستان و بلوچستان
رشته تخصصی: فناوری آب، فناوری ذرات، مهندسی شیمی، مهندسی شیمی (فناوری ذرات)
Abdol Reza Samimi
Professor
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Water Technology, Particle Technology, Chemical Engineering, Chemical Engineering (Particle Technology)
دکتر سید حیدر محمودی نجفی

رشته تخصصی: شیمی ارگانیک
Seyed Heydar Mahmoudi Najafi

Specialist: Organic Chemistry
دکتر محمد کاظمینی

دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mohammad Kazemeini

Sharif University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
دکتر حسن حدادزاده

دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: شیمی معدنی
Hassan Hadad Zadeh

University of Isfahan
Specialist: Inorganic Chemistry, Inorganic & Bioinorganic Chemistry
دکتر علی کفلو

رشته تخصصی: پیشرفته و مواد نانو
Ali Kaf Lou

Specialist: Advanced and nano materials
دکتر مسعود صلواتی نیاسری
استاد دانشکده شیمی
دانشگاه کاشان
رشته تخصصی: علوم نانو، شیمی معدنی
Masoud Salavati Niasari
Professor chemistry college
University of Kashan
Specialist: Nanoscience, Inorganic Chemistry
دکتر مهرداد منطقیان
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Mehrdad Manteghain
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
دکتر فرزانه وهاب زاده

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Farzaneh Vahab Zadeh

Amirkabir University of Technology
Specialist: Chemical Engineering
مدیر اجرایی
دکتر یاسمین بیده

Yasamin Bide

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۳
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۸