درباره نشریه
ISSN:
2322-2212
eISSN:
2345-6868
دوره انتشار:
دوفصلنامه
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر مهدی نکومنش حقیقی
سردبیر:
دکتر عباس رضوی
مدیر اجرایی:
لیلا مبلغ
مدیر اجرایی:
دکتر نعیمه بحری
تلفن:
021-48662479
021-48662166
سایت اختصاصی:
poj.ippi.ac.ir
صندوق پستی:
112-14975
نشانی:
تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، ، کدپستی: 1497713115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/04/15
مدیر مسئول
دکتر مهدی نکومنش حقیقی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر، مهندسی پلیمر
Mahdi Nekoo Manesh Haghighi
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: Polymer chemistry, Polymer engineering
سردبیر
دکتر عباس رضوی
Abbas Razavi
هیات تحریریه
Changle Chen
Professor,
دکتر مهدی سلامی کلاجاهی
گروه مهندسی پلیمر دانشگاه صنعتی سهند
Mehdi Salami Kalajahi
Department of Polymer Engineering, Sahand University of Technology
دکتر عباس رضوی
Abbas Razavi
دکتر فرامرز افشار طارمی
استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پوشش پلیمری
Faramarz Afshar Taromi
Professor, Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer-Coatings Engineering
Helmut G. Alt
Osvaldo Lazaro Casagrande Jr
Professor,
Specialist: Inorganic Chemistry
Luigi Cavallo
Professor,
Philippe Dubois
Specialist: Materials & Polymers
دکتر سیدمهدی قافله باشی
Seyyed Mehdi Ghafelehbashi
دکتر شکوفه حکیم
Shokoufeh Hakim
Walter Kaminsky
Professor,
Boping Liu
Timothy F. L. Mckenna
دکتر اردشیر ممتاز
Ardeshir Momtaz
دکتر مهدی نکومنش حقیقی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر، مهندسی پلیمر
Mahdi Nekoo Manesh Haghighi
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran,
Specialist: Polymer chemistry, Polymer engineering
Jun Okuda
Professor,
Piyasan Praserthdam
دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی
استاد دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ahmad Ramezani Saadat Abadi
Professor, Sharif University of Technology
Specialist: chemical engineering
Giovanni Ricci
Maria Carmela Sacchi
Maria Carmela Sacchi
Wen Hua Sun
Toshiaki Taniike
Minoru Terano
Incoronata Tritto
Vladimir Aleksandrovich Zakharov
دکتر غلامحسین ظهوری
دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد
Gholam Hossein Zohuri
Faculty of Sciences, Ferdowsi University of Mashhad
ویراستار انگلیسی
دکتر مهدی وفایان
دانشکده کامپوزیت
Mehdy Vafayan
Faculty of Composites,
مدیر اجرایی
لیلا مبلغ
دانشکده مهندسی پلیمریزاسیون
Leila Moballegh
Faculty of Polymerization Engineering,
دکتر نعیمه بحری
دانشکده مهندسی پلیمریزاسیون
Naeimeh Bahri
Faculty of Polymerization Engineering,
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۳
تعداد عناوین درج شده:
۸۹
تعداد مطالب دارای متن
۸۷