درباره نشریه
ISSN:
2322-2212
eISSN:
2345-6868
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مدیر مسئول:
دکتر مهدی نکومنش حقیقی
سردبیر:
دکتر عباس رضوی
مدیر اجرایی:
لیلا مبلغ
مدیر اجرایی:
دکتر نعیمه بحری
ویراستار انگلیسی:
دکتر مهدی وفایان
تلفن:
021-48662479
021-48662166
سایت اختصاصی:
poj.ippi.ac.ir
صندوق پستی:
112-14975
نشانی:
تهران، کیلومتر 15 اتوبان تهران-کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، ، کدپستی: 1497713115
تاریخ به‌روزآوری: 1398/11/15
مدیر مسئول
دکتر مهدی نکومنش حقیقی
رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر، مهندسی پلیمر
Mahdi Nekoo Manesh Haghighi
President of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Polymer chemistry, Polymer engineering
سردبیر
دکتر عباس رضوی

Abbas Razavi

اعضای تحریریه
Changle Chen
Professor
دکتر مهدی سلامی کلاجاهی
گروه مهندسی پلیمر
دانشگاه صنعتی سهند
Mehdi Salami Kalajahi
Department of Polymer Engineering
Sahand University of Technology
دکتر عباس رضوی

Abbas Razavi

دکتر فرامرز افشار طارمی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پوشش پلیمری
Faramarz Afshar Taromi
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer-Coatings Engineering
Helmut G. Alt

Osvaldo Lazaro Casagrande Jr
Professor
Specialist: Inorganic Chemistry
Luigi Cavallo
Professor
Philippe Dubois

Specialist: Materials & Polymers
دکتر سید مهدی قافله باشی

Seyyed Mehdi Ghafelehbashi

دکتر شکوفه حکیم

Shokoufeh Hakim

Walter Kaminsky
Professor
Boping Liu

Timothy F. L. Mckenna

دکتر اردشیر ممتاز

Ardeshir Momtaz

دکتر مهدی نکومنش حقیقی
رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر، مهندسی پلیمر
Mahdi Nekoo Manesh Haghighi
President of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Polymer chemistry, Polymer engineering
Jun Okuda
Professor
Piyasan Praserthdam

دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی
دانش آموخته دکتری مهندسی شیمی پلیمر
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ahmad Ramezani Saadat Abadi
.Ph.D, polymer
Sharif University of Technology
Specialist: chemical engineering
Giovanni Ricci

Maria Carmela Sacchi
Maria Carmela Sacchi

Wen Hua Sun

Toshiaki Taniike

Minoru Terano

Incoronata Tritto

Vladimir Aleksandrovich Zakharov

دکتر غلامحسین ظهوری
دانشکده علوم
دانشگاه فردوسی مشهد
Gholam Hossein Zohuri
Faculty of Sciences
Ferdowsi University of Mashhad
ویراستار انگلیسی
دکتر مهدی وفایان
دانشکده کامپوزیت
Mehdy Vafayan
Faculty of Composites
مدیر اجرایی
لیلا مبلغ
دانشکده مهندسی پلیمریزاسیون
Leila Moballegh
Faculty of Polymerization Engineering
دکتر نعیمه بحری
دانشیار مهندسی
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
Naeimeh Bahri
Associate Professor, Polymerization Engineering Department, Iran Polymer and Petrochemical Institute (IPPI)
Iran Polymer and Petrochemical Institute
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۹
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۰
تعداد مطالب دارای متن
۱۲۸