درباره نشریه
ISSN:
2538-3345
eISSN:
2588-3933
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
انجمن علوم و مهندسی پلیمر ایران
مدیر مسئول:
دکتر مهرداد کوکبی
سردبیر:
دکتر محمدرضا مقبلی
دبیراجرایی:
سیده آرزو میرقاسمی
ویراستار فارسی:
زهره دلجوی کجاباد
تلفن:
021-44787060
دورنگار:
021-44787060
سایت اختصاصی:
www.irdpt.ir
نشانی:
تهران، کیلومتر 15 بزرگراه تهران کرج، شهرک علم و فناوری پژوهش، بلوار پژوهش، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران، طبقه اول، اتاق 262
صندوق پستی:
112-14975
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/30
مدیر مسئول
دکتر مهرداد کوکبی
استاد گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mehrdad Kokabi
Professor, Polymer Engineering Department, Faculty of Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
دبیراجرایی
سیده آرزو میرقاسمی

Seyyedeh Arezoo Mir Ghasemi

ویراستار فارسی
زهره دلجوی کجاباد

Zohreh del Jooy Koja Bad

سردبیر
دکتر محمدرضا مقبلی
دکتر محمدرضا مقبلی

اعضای تحریریه
دکتر شروین احمدی

Shervin Ahmadi

دکتر فرامرز افشار طارمی
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پوشش پلیمری
Faramarz Afshar Taromi
Professor
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer-Coatings Engineering
دکتر محمد حقیقت کیش
استاد دانشکده مهندسی نساجی
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
Mohammad Haghighat Kish
Professor, Amirkabir University of Technology
Amirkabir University of Technology
Specialist: textile engineering, fibers and polymers
رامین خسروخاور

Ramin Khosrow Khavar

دکتر اعظم رحیمی
استاد پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی
Azam Rahimi
Professor of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: chemistry
دکتر مهدی رزاقی کاشانی
دانشیار
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mehdi Razzaghi Kashani
Associate Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
دکتر فاطمه رفیع منزلت
دانشیار گروه شیمی پلیمر دانشکده شیمی دانشگاه اصفهان
دانشگاه اصفهان
رشته تخصصی: شیمی - شیمی آلی - پلیمر
Fatemeh Rafiemanzelat
Associate Professor, chemistry
University of Isfahan
Specialist: polymer
دکتر احمد رمضانی سعادت آبادی
دانش آموخته دکتری مهندسی شیمی پلیمر
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ahmad Ramezani Saadat Abadi
.Ph.D, polymer
Sharif University of Technology
Specialist: chemical engineering
دکتر اکبر شجاعی
استاد
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Akbar Shojaee
Professor
Sharif University of Technology
Specialist: Polymer engineering
دکتر محمدحسین نویدفامیلی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mohammad Hosein Navid Famili
Professor
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
دکتر فرهنگ عباسی
استاد
دانشگاه صنعتی سهند
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Farhang Abbasi
Professor Institute of Polymeric Materials
Sahand University of Technology
Specialist: Polymer engineering
مجید غیاث

Majid Ghiass

دکتر مهرداد کوکبی
استاد گروه مهندسی پلیمر، دانشکده مهندسی شیمی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Mehrdad Kokabi
Professor, Polymer Engineering Department, Faculty of Chemical Engineering
Tarbiat Modares University
Specialist: Polymer engineering
نادره گلشن ابراهیمی

Nadereh Gol Shan Ebrahimi

دکتر فاطمه گوهرپی

Fatemeh Gohar Pey

حمیدرضا مقبلی

Hamid Reza Moghbeli

دکتر حمید میرزاده
استاد
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
رشته تخصصی: مهندسی پلیمر
Hamid Mir Zadeh
Professor Departments of Polymer and Biomedical Engineering
Amirkabir University of Technology
Specialist: Polymer engineering
دکتر مهدی نکومنش حقیقی
رییس پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
رشته تخصصی: شیمی پلیمر، مهندسی پلیمر
Mahdi Nekoo Manesh Haghighi
President of Polymer and Petrochemical Research Institute of Iran
Specialist: Polymer chemistry, Polymer engineering
دکتر ابراهیم واشقانی فراهانی
استاد
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ebrahim Vasheghani Farahani
Professor Chemical Engineering Department
Tarbiat Modares University
Specialist: Chemical Engineering
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۸
تعداد عناوین درج شده:
۲۰۵
تعداد مطالب دارای متن
۲۰۰