درباره نشریه
eISSN:
2383-0042
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه شیراز
مدیر مسئول:
دکتر سید مجتبی زبرجد
سردبیر:
دکتر رامین ابراهیمی
مدیر اجرایی:
فروغ حسینی پور
ویراستار انگلیسی:
ساغر ابراهیمی
طراح روی جلد:
ندا مبارکی
کارشناس:
الهام باقرزاده
سایت اختصاصی:
ijmf.shirazu.ac.ir
تاریخ به‌روزآوری: 1401/10/29
مدیر مسئول
دکتر سید مجتبی زبرجد
استاد مهندسی مواد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: پلیمرها، شکل دهی فلزات ، نانو کامپوزیتها
Seyyed Mojtaba Zebarjad
Professor, Engineering Materials
University of Shirazu
Specialist: Polymers, Metals forming, Nanocomposites
سردبیر
دکتر رامین ابراهیمی
استاد بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فرایندهای تشکیل فلز، تغییر شکل پلاستیک شدید، پردازش حرارتی، مهندسی مواد
Ramin Ebrahimi
Professor, Department of Materials Science and Engineering, School of Engineering
University of Shirazu
Specialist: Metal Forming Processes, Severe Plastic Deformation, Thermomechanical Processing, Materials Engineering
اعضای تحریریه
دکتر رضا محمودی
استاد
دانشگاه تهران
رشته تخصصی: مهندسی متالورژی و مواد
Reza Mahmodi
Professor School of Metallurgy and Materials Engineering
University of Tehran
Specialist: Metallurgy and Materials Engineering
Terence G. Langdon
Professor
Specialist: Engineering and the Environment
Yong Cheng Lin
Yong Cheng Lin
Professor
Specialist: Mechanical and Electrical Engineering
دکتر رامین ابراهیمی
استاد بخش مهندسی مواد، دانشکده مهندسی
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: فرایندهای تشکیل فلز، تغییر شکل پلاستیک شدید، پردازش حرارتی، مهندسی مواد
Ramin Ebrahimi
Professor, Department of Materials Science and Engineering, School of Engineering
University of Shirazu
Specialist: Metal Forming Processes, Severe Plastic Deformation, Thermomechanical Processing, Materials Engineering
دکتر حبیب دانش منش
استاد
دانشگاه شیراز
Habib Daneshmanesh
Professor
University of Shirazu
دکتر کمال جانقربان
استاد
دانشگاه شیراز
Kamal Janghorban
Professor
University of Shirazu
دکتر محمدمحسن مشکسار
استاد گروه مهندسی مواد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: خواص مکانیکی
Mohammad Mohsen Moshksar
Professor Department of Material Engineering
University of Shirazu
Specialist: mechanical properties
دکتر عباس نجفی زاده
استاد دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد، خواص مکانیکی، فرایندهای ترمومکانیکی
Abbas Najafizadeh
Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering, Mechanical Properties, Thermomechanical Processes
دکتر محمدحسین پایدار
استاد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: علوم و مهندسی مواد
Mohammad Hosein Paydar
Professor
University of Shirazu
Specialist: Material Science and Engineering
دکتر محمدرضا طرقی نژاد
دانشیار دانشکده مهندسی مواد
دانشگاه صنعتی اصفهان
رشته تخصصی: مهندسی مواد
Mohammad Reza Toroghinejad
Associate Professor Faculty of Material Engineering
Isfahan University of Technology
Specialist: Materials Engineering
Nobuhiro Tsuji
Nobuhiro Tsuji
Professor
Specialist: Adaptive Machine Systems
دکتر سید مجتبی زبرجد
استاد مهندسی مواد
دانشگاه شیراز
رشته تخصصی: پلیمرها، شکل دهی فلزات ، نانو کامپوزیتها
Seyyed Mojtaba Zebarjad
Professor, Engineering Materials
University of Shirazu
Specialist: Polymers, Metals forming, Nanocomposites
ویراستار انگلیسی
ساغر ابراهیمی
ساغر ابراهیمی

Saghar Ebrahimi

مدیر اجرایی
فروغ حسینی پور
فروغ حسینی پور

Forough Hosseinipour

کارشناس
الهام باقرزاده
الهام باقرزاده

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۲۶
تعداد عناوین درج شده:
۱۷۱
تعداد مطالب دارای متن
۱۷۱