درباره نشریه
ISSN:
2345-508X
eISSN:
2383-3068
دوره انتشار:
دوفصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه سمنان
مدیر مسئول:
دکتر محمدصادق ولی پور
سردبیر:
دکتر سیف الله سعدالدین
مدیر اجرایی:
دکتر امیرمحمد جدیدی
تلفن:
023-33654143
دورنگار:
023-33654143
سایت اختصاصی:
jhmtr.semnan.ac.ir
صندوق پستی:
19111-35131
تاریخ به‌روزآوری: 1400/10/10
مدیر مسئول
دکتر محمدصادق ولی پور
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: رسانه های متخلخل، صرفه جویی در انرژی، انتقال حرارت
Mohammad Sadegh Valipour
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
Semnan University
Specialist: Porous Media, Energy Saving, Heat Transfer
سردبیر
دکتر سیف الله سعدالدین
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه سمنان
Syfollah Sadodin
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Semnan University
Specialist: 0000-0001-5066-8103
اعضای تحریریه
دکتر جواد ابوالفضلی اصفهانی
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه فردوسی مشهد
Javad Abolfazli Esfahani
Professor Department of Mechanical Engineering
Ferdowsi University of Mashhad
دکتر گودرز احمدی
استاد
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک و هواشناسی
Goodarz Ahmadi
Professor Professor, Department of Mechanical and Aerospace Engineering ,Clarkson University, USA
Specialist: Mechanical and Aeronautical Engineering
دکتر امین بهزادمهر
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه سیستان و بلوچستان
Amin Behzadmehr
Professor Mechanical Engineering Department
University of Sistan and Baluchestan
Specialist: Thermo-Fluid
دکتر علی حقیقی اصل
استاد دانشکده مهندسی شیمی ونفت و گاز
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: مهندسی شیمی
Ali Haghighiasl
Professor Faculty of Chemical,Petroleum and Gaz Engineering
Semnan University
Specialist: chemical engineering
R Vasant Kumar

Specialist: Materials Science and Metallurgy
دکتر علی نوری بروجردی
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Ali Nouri Borujerdi
Professor Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر محمدحسن کیهانی
استاد دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شاهرود
رشته تخصصی: حرارت و سیالات
Mohammad Hassan Kayhani
Professor Faculty of Mechanical Engineering
Shahrood University of Technology
Specialist: Heat and fluids
دکتر محمدحسن سعیدی
استاد گروه مهندسی مکانیک
دانشگاه صنعتی شریف
رشته تخصصی: مهندسی مکانیک
Mohammad Hassan Saidi
Professor Department of Mechanical Engineering
Sharif University of Technology
Specialist: Mechanical Engineering
دکتر محمدصادق ولی پور
دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه سمنان
رشته تخصصی: رسانه های متخلخل، صرفه جویی در انرژی، انتقال حرارت
Mohammad Sadegh Valipour
Associate Professor Faculty of Mechanical Engineering
Semnan University
Specialist: Porous Media, Energy Saving, Heat Transfer
مدیر اجرایی
دکتر امیرمحمد جدیدی
دانشکده مهندسی مکانیک
دانشگاه سمنان
Amir Mohammad Jadidi
Faculty of Mechanical Engineering
Semnan University
تعداد شماره‌های نمایه شده:
۱۸
تعداد عناوین درج شده:
۱۳۹
تعداد مطالب دارای متن
۱۳۹