درباره نشریه
ISSN:
2588-4107
eISSN:
2588-4115
دوره انتشار:
فصلنامه (چاپی)
صاحب امتیاز:
دانشگاه تربیت مدرس
مدیر مسئول:
دکتر بیتا بخشی
سردبیر:
دکتر بیتا بخشی
مدیر اجرایی:
مینا بوستان شناس
تلفن:
021-82884558
دورنگار:
021-82884558
سایت اختصاصی:
iem.modares.ac.ir
نشانی:
تهران، جلال آل احمد، پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس
صندوق پستی:
13116-14117
تاریخ به‌روزآوری: 1399/07/12
مدیر مسئول
دکتر بیتا بخشی
دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باکتریولوژی پزشکی
Bita Bakhshi
Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Bacteriology
سردبیر
دکتر بیتا بخشی
دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باکتریولوژی پزشکی
Bita Bakhshi
Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Bacteriology
اعضای تحریریه
Jeffery Ho

Specialist: Molecular Epidemiology
Petrosillo Nicola
National Institute for Infectious Diseases "Lazzaro Spallanzani" Italy
Specialist: Infectious Diseases
Sven Erik Sigfrid Hoffner

Specialist: Medical Microbiology
Jean Dupouy Camet

Specialist: Parasitology
Mehmet Doganay
professor Faculty of Medicine
Specialist: Infectious Diseases
دکتر بابک چودر اسکویی

رشته تخصصی: آمارشناس پزشکی
Babak Choodari Oskooei

Specialist: Medical Statistician
دکتر بیتا بخشی
دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: باکتریولوژی پزشکی
Bita Bakhshi
Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Bacteriology
دکتر شاهین نجارپیرایه
دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Shahin Najjar Peerayeh
Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Medical Microbiology
دکتر انوشیروان کاظم نژاد
استاد دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: آمار زیستی
Anoshirvan Kazemnejad
Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Biostatistics
دکتر فرزانه صباحی
دانشیار دانشکده علوم پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: ویروس شناسی
Farzaneh Sabahi
Associate Professor Faculty of Medical Sciences
Tarbiat Modares University
Specialist: Virology
دکتر عبدالحسین دلیمی اصل
استاد انگل شناسی پزشکی
دانشگاه تربیت مدرس
رشته تخصصی: انگل شناسی دامپزشکی، انگل شناسی پزشکی
Abdolhossein Dalimi
Professor, Department of Medical Parasitology
Tarbiat Modares University
Specialist: Veterinary Parasitology, Medical Parasitology
دکتر بهرام دارایی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
رشته تخصصی: سم شناسی
Bahram Daraei
Associate Professor
Shahid Beheshti University of Medical Sciences
Specialist: Pharmacol. & Toxicol, toxicology
دکتر ساسان رضایی
دانشکده فناوری پزشکی جدید
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: قارچ شناسی
Sassan Rezaie
Faculty of New Medical Technology
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: Medical Mycology
دکتر محمد کتولی
استاد
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Mohammad Katouli
Professor
Specialist: Medical Microbiology
دکتر پرویز اولیا
استاد مرکز تحقیقات میکروب شناسی مولکولی
دانشگاه شاهد
رشته تخصصی: میکروب شناسی، باکتریولوژی پزشکی
Parviz Olya
Professor Molecular Microbiology Research Center
Shahed University
Specialist: bacteriology, Medical Bacteriology
دکتر محمدرضا پورشفیعی
استاد موسسه پاستورایران گروه میکروب شناسی
رشته تخصصی: میکروبیولوژی پزشکی
Mohammad Reza Pourshafie
Master of Pasteur Institute of Iran Department of Microbiology
Specialist: Medical Microbiology
دکتر مهشید طالبی طاهر
دانشیار دانشکده پزشکی
دانشگاه علوم پزشکی تهران
رشته تخصصی: بیماریهای عفونی
Mahshid Talebi Taher
Associate Professor Faculty of Medicine
Tehran University of Medical Sciences
Specialist: infectious diseases
Jozef Anne

Specialist: Molecular Bacteriology
دکتر صمد امینی

رشته تخصصی: ویروس شناسی
Samad Amini Bavil Olyaee

Specialist: Virology
دکتر محسن کریمی آرزنانی

رشته تخصصی: ژنتیک پزشکی
Mohsen Karimi Arzenani

Specialist: Medical Genetics
May Korachi
Assistant Professor
Ipek Kurtboke

Specialist: Environmental Microbiology
مدیر اجرایی
مینا بوستان شناس
مینا بوستان شناس

تعداد شماره‌های نمایه شده:
۳۲
تعداد عناوین درج شده:
۲۵۷
تعداد مطالب دارای متن
۲۵۷